پشتیبانی
از طریق تلگرام

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

اسفناج

3,500 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

بادمجان

2,900 تومان

1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

باقلا سبز

4,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

بالنگ

7,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

به درجه یک

7,800 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

ترب سفید کشیده

2,500 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

ترب سفید گرد

2,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

ترب سیاه

3,000 تومان

500 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

تره فرنگی

4,500 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

خیار بوته ای

4,900 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

خیار درختی

5,000 تومان

500 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

زنجبیل

10,000 تومان

1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
Scroll