پشتیبانی
از طریق تلگرام

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

اسفناج

3,500 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

بادمجان

4,000 تومان

1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

باقلا سبز

2,000 تومان

500 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

بامیه خورشتی

7,500 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

بلال مکزیکی

4,500 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

به درجه یک

20,000 تومان

500 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

تره فرنگی

4,500 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

خیار بوته ای

4,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

خیار درختی

4,000 تومان

500 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

زنجبیل

10,000 تومان

1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سیب زمینی

2,500 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سیر

8,000 تومان

Scroll