پشتیبانی
از طریق تلگرام

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

اسفناج

3,500 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

بادمجان

3,500 تومان

1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

باقلا سبز

1,800 تومان

500 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

بامیه خورشتی

9,500 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

بلال مکزیکی

4,500 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

به درجه یک

12,000 تومان

500 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

تره فرنگی

4,500 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

خیار بوته ای

3,900 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

خیار درختی

3,500 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

خیار چنبر

5,000 تومان

500 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

زنجبیل

10,000 تومان

1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سیب زمینی

2,500 تومان

Scroll