پشتیبانی
از طریق تلگرام

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

بادمجان سرخ شده

12,500 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

بادمجان کبابی

7,500 تومان

1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

ذرت فریز شده

11,000 تومان

1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
400 گرم
200 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سیر سرخ شده

14,000 تومان

1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
500 گرم
Scroll