پشتیبانی
از طریق تلگرام

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

آلو شابلون

8,000 تومان

1 عدد
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

آناناس

19,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

انار

7,500 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

انگور شانی

15,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

انگور عسگری

9,000 تومان

1 عدد
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

خربزه

13,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

خرمالو

7,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

خیار بوته ای

4,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

خیار درختی

4,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سیب سفید

8,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سیب قرمز

8,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

شلیل

10,000 تومان

1 عدد
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

طالبی

7,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

موز

13,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

هلو

10,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

هلو انجیری

12,000 تومان

1 عدد
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

هندوانه

13,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

گریپ فروت

20,000 تومان

Scroll