پشتیبانی
از طریق تلگرام

450 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سس سیر دلپذیر

7,000 تومان

450 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سس ماست دلپذیر

7,000 تومان

450 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سس چیلی دلپذیر

7,000 تومان

220 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سس تای مهرام

4,000 تومان

375 گرم
300 گرم
375 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سس خردل کاله

6,000 تومان

670 گرم
490 گرم
430 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سس رنچ مهرام

7,500 تومان

640 گرم
430 گرم
430 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سس سیردلوسه

7,500 تومان

450 گرم
440 گرم
450 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سس لیمو دلپذیر

7,000 تومان

430 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سس ماست دلوسه

4,800 تومان

970 گرم
Scroll