پشتیبانی
از طریق تلگرام

310 گرم
450 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سس سیر دلپذیر

4,800 تومان

450 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سس ماست دلپذیر

4,800 تومان

450 گرم
660 گرم
450 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سس چیلی دلپذیر

5,000 تومان

640 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سس الویه مهرام

7,250 تومان

375 گرم
220 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سس تای مهرام

2,800 تومان

375 گرم
170 گرم
450 گرم
300 گرم
375 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سس خردل کاله

4,200 تومان

420 گرم
490 گرم
440 گرم
345 گرم
Scroll