پشتیبانی
از طریق تلگرام

640 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سس الویه مهرام

6,950 تومان

300 گرم
340 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سس سالسا مهرام

3,950 تومان

440 گرم
450 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سس فرانسوی کاله

4,550تومان 4,490 تومان

440 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سس ماست بهروز

4,350 تومان

900 گرم
900 گرم
970 گرم
485 گرم
240 گرم
210 گرم
300 گرم
600 گرم
440 گرم
Scroll