پشتیبانی
از طریق تلگرام

400 گرم
450 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

برگ زردآلو همگل

20,000 تومان

750 گرم
750 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

بلغورجو همگل

5,000 تومان

280 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

جو پرک

1,500 تومان

200 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

جو پرک شاهسوند

2,500 تومان

250 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

جو پوست کنده

1,500 تومان

450 گرم
900 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

دال عدس همگل

13,000 تومان

250 گرم
800 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

شکر قندانه

3,640 تومان

600 گرم
2500 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

شکر پردیس

9,700 تومان

900 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

شکر پردیس

3,550 تومان

1700 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

شکر پردیس

6,630 تومان

750 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

عدس

6,500 تومان

900 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

عدسی همگل

13,000 تومان

900 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

عدسی گلستان

12,900 تومان

Scroll