پشتیبانی
از طریق تلگرام

280 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

جو پرک

1,500 تومان

250 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

جو پوست کنده

1,500 تومان

750 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

عدس

6,500 تومان

650 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

لوبیا قرمز

6,500 تومان

900 گرم
630 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

لوبیا چیتی

7,500 تومان

900 گرم
640 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

لپه

7,500 تومان

900 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

لپه خشکپاک

13,900 تومان

620 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

نخود

6,500 تومان

900 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

نخود گلستان

13,900 تومان

Scroll