پشتیبانی
از طریق تلگرام

650 گرم
650 گرم
1000 گرم
680 گرم
320 گرم
640 گرم
650 گرم
590 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

شور بامیه بدر

6,900 تومان

630 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

شور مخلوط بدر

4,500 تومان

630 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

شور مخلوط سحر

4,600 تومان

700 گرم
650 گرم
250 گرم
500 گرم
680 گرم
1500 گرم
Scroll