پشتیبانی
از طریق تلگرام

500 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

قارچ

5,500 تومان

800 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

ماهی تیلاپیا شارین

29,900تومان 24,900 تومان

1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
250 گرم
250 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

ناگت مرغ ستاره ای مارین

7,900تومان 6,900 تومان

Scroll