پشتیبانی
از طریق تلگرام

900 گرم
900 گرم
900 گرم
900 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

بال مرغ تازه

10,500 تومان

900 گرم
900 گرم
1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

خورشتی گوسفندی

63,600 تومان

1800 گرم
1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

ران گوساله تازه

43,230 تومان

900 گرم
900 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

شنیسل ساده تازه

26,800 تومان

900 گرم
1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
Scroll