پشتیبانی
از طریق تلگرام

500 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

آجیل شور

24,000 تومان

500 گرم
500 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

آجیل چهار مغز

34,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

آلبالو خشک

17,500 تومان

500 گرم
500 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

انجیر خشک اعلا

27,000 تومان

500 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

بادام درختی شور

29,500 تومان

1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
500 گرم
500 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

بادام هندی

39,000 تومان

1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

تخمه هندوانه

18,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

تخمه ژاپنی

29,500 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

تخمه کدو مرمری

23,000 تومان

Scroll