دوغ سون کاله

۱۲۵۰۰
۱۱۵۰۰ تومان
1

دوغ بدون گاز گدوک

۱۱۰۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
1

دوغ شهری پگاه گلپایگان

۱۱۰۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
1
1

دوغ نعنا میهن

۹۵۰۰ تومان
1

دوغ آبدوغ خیار میهن

۱۰۰۰۰
۹۰۰۰ تومان
1

دوغ کفیر صباح

۹۰۰۰ تومان
1

دوغ ناری لایت کاله

۱۰۵۰۰
۹۰۰۰ تومان
1

دوغ سنتی میهن

۹۵۰۰
۸۹۰۰ تومان
1

دوغ کوهی میهن

۹۵۰۰
۸۵۰۰ تومان
1

دوغ سنتی میلکوم میهن

۹۵۰۰
۸۵۰۰ تومان
1

دوغ محلی میلکوم میهن

۹۵۰۰
۸۵۰۰ تومان
1