جوجه زعفرانی مزرعه

۵۶۹۰۰
۵۳۰۰۰ تومان
1

ساق ران مرغ تازه رزا

۵۱۳۹۰
۴۷۰۰۰ تومان
1

مغز ران مرغ تازه رزا

۴۸۴۹۶
۴۵۰۰۰ تومان
1