ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

باز است ارسال رایگان

پروتئین کالیس

خیابان توحید نبش کوچه محمدی روبرو نمایندگی ایساکو فروشگاه کالیس

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

تخفیف دارها

کوکتل پنیری کالیس 300 گرم

کوکتل پنیری کالیس 300 گرم

بیکن گوشت پنیر نیم کیلویی

بیکن گوشت پنیر نیم کیلویی

بیکن گوشت پنیر 300 گرم

بیکن گوشت پنیر 300 گرم

پپرونی 300 گرم

پپرونی 300 گرم

ژامبون گوشت 90 درصد تنوری 300 گرم

ژامبون گوشت 90 درصد تنوری 300 گرم

کالباس خشک 60 درصد 300 گرم

کالباس خشک 60 درصد 300 گرم

سوسیس و کالباس

کوکتل گوشت 70 درصد یک کیلویی

کوکتل گوشت 70 درصد یک کیلویی

سوسیس هلندی یک کیلویی

سوسیس هلندی یک کیلویی

کوکتل سوئدی یک کیلویی

کوکتل سوئدی یک کیلویی

سوسیس فرانکفورتر یک کیلویی

سوسیس فرانکفورتر یک کیلویی

آلمانی ممتاز یک کیلویی

آلمانی ممتاز یک کیلویی

کالباس خشک پسته دار یک کیلویی

کالباس خشک پسته دار یک کیلویی

کوکتل چیکو یک کیلویی

کوکتل چیکو یک کیلویی

هات داگ اسپایسی یک کیلویی

هات داگ اسپایسی یک کیلویی

پپرونی یک کیلویی

پپرونی یک کیلویی

کالباس خشک 60 درصد یک کیلویی

کالباس خشک 60 درصد یک کیلویی

کرات 70 درصد یک کیلویی

کرات 70 درصد یک کیلویی

گوشت 90 درصد رویال یک کیلویی

گوشت 90 درصد رویال یک کیلویی

بیکن گوشت پنیر یک کیلویی

بیکن گوشت پنیر یک کیلویی

بیکن میکس مزه یک کیلویی

بیکن میکس مزه یک کیلویی

بیکن گوشت آتشین یک کیلویی

بیکن گوشت آتشین یک کیلویی

پنیر مطهر 500 گرم

پنیر مطهر 500 گرم

پنیر مطهر 180 گرم

پنیر مطهر 180 گرم

خمیرپیتزا

خمیرپیتزا

هات داگ گوشت 70 درصد یک کیلویی

هات داگ گوشت 70 درصد یک کیلویی

ژامبون گوشت 90 درصد تنوری یک کیلویی

ژامبون گوشت 90 درصد تنوری یک کیلویی

هات داگ باربکیو 90 درصد یک کیلویی

هات داگ باربکیو 90 درصد یک کیلویی

کوکتل 55 درصد گوشت یک کیلویی

کوکتل 55 درصد گوشت یک کیلویی

بلغاری گوشت یک کیلویی

بلغاری گوشت یک کیلویی

کراکف پنیری یک کیلویی

کراکف پنیری یک کیلویی

کالباس لیونر ممتاز پسته دار یک کیلویی

کالباس لیونر ممتاز پسته دار یک کیلویی

ژامبون آبجویی یک کیلویی

ژامبون آبجویی یک کیلویی

کوکتل پنیری کالیس یک کیلویی

کوکتل پنیری کالیس یک کیلویی

کوکتل پنیری کالیس نیم کیلویی

کوکتل پنیری کالیس نیم کیلویی

کوکتل پنیری کالیس 300 گرم

کوکتل پنیری کالیس 300 گرم

کالباس لیونر ممتاز پسته دار نیم کیلویی

کالباس لیونر ممتاز پسته دار نیم کیلویی

کالباس لیونر ممتاز پسته دار 300 گرم

کالباس لیونر ممتاز پسته دار 300 گرم

بیکن میکس مزه نیم کیلویی

بیکن میکس مزه نیم کیلویی

بیکن میکس مزه 300 گرم

بیکن میکس مزه 300 گرم

بیکن گوشت پنیر نیم کیلویی

بیکن گوشت پنیر نیم کیلویی

بیکن گوشت پنیر 300 گرم

بیکن گوشت پنیر 300 گرم

بیکن گوشت آتشین نیم کیلویی

بیکن گوشت آتشین نیم کیلویی

بیکن گوشت آتشین 300 گرم

بیکن گوشت آتشین 300 گرم

ژامبون گوشت 90 درصد تنوری نیم کیلویی

ژامبون گوشت 90 درصد تنوری نیم کیلویی

کالباس خشک پسته دار نیم کیلویی

کالباس خشک پسته دار نیم کیلویی

پپرونی نیم کیلویی

پپرونی نیم کیلویی

کرات 70 نیم کیلویی

کرات 70 نیم کیلویی

کرات 70 درصد 300 گرم

کرات 70 درصد 300 گرم

گوشت 90 درصد رویال نیم کیلویی

گوشت 90 درصد رویال نیم کیلویی

ژامبون آبجویی نیم کیلویی

ژامبون آبجویی نیم کیلویی

ژامبون آبجویی 300 گرم

ژامبون آبجویی 300 گرم

ژامبون مرغ تنوری نیم کیلویی

ژامبون مرغ تنوری نیم کیلویی

کالباس خشک پسته دار 300 گرم

کالباس خشک پسته دار 300 گرم

پپرونی 300 گرم

پپرونی 300 گرم

ژامبون گوشت 90 درصد تنوری 300 گرم

ژامبون گوشت 90 درصد تنوری 300 گرم

گوشت 90 درصد رویال 300 گرم

گوشت 90 درصد رویال 300 گرم

کالباس خشک 60 درصد نیم کیلویی

کالباس خشک 60 درصد نیم کیلویی

ژامبون مرغ تنوری 300 گرم

ژامبون مرغ تنوری 300 گرم

کالباس خشک 60 درصد 300 گرم

کالباس خشک 60 درصد 300 گرم
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۳:۰۰
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۳:۰۰
دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۳:۰۰
سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۳:۰۰
چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۳:۰۰
پنج شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۳:۰۰
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰ - ۱۷.۰۰ تا ۲۳.۰۰