ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش ارسال رایگان

پروتئین کالیس

خیابان توحید نبش کوچه محمدی روبرو نمایندگی ایساکو فروشگاه کالیس

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

سوسیس و کالباس

کالباس ۷۰ گوشت

کالباس ۷۰ گوشت

کوکتل شکاری ۹۰ درصد

کوکتل شکاری ۹۰ درصد

کوکتل گوشت 70 درصد یک کیلویی

کوکتل گوشت 70 درصد یک کیلویی

سوسیس هلندی یک کیلویی

سوسیس هلندی یک کیلویی

کوکتل سوئدی یک کیلویی

کوکتل سوئدی یک کیلویی

آلمانی ممتاز یک کیلویی

آلمانی ممتاز یک کیلویی

کوکتل چیکو یک کیلویی

کوکتل چیکو یک کیلویی

پپرونی یک کیلویی

پپرونی یک کیلویی

کالباس خشک 60 درصد یک کیلویی

کالباس خشک 60 درصد یک کیلویی

کرات 70 درصد یک کیلویی

کرات 70 درصد یک کیلویی

گوشت 90 درصد رویال یک کیلویی

گوشت 90 درصد رویال یک کیلویی

خمیرپیتزا

خمیرپیتزا

پنیر مطهر 180 گرم

پنیر مطهر 180 گرم

هات داگ گوشت 70 درصد یک کیلویی

هات داگ گوشت 70 درصد یک کیلویی

کوکتل 55 درصد گوشت یک کیلویی

کوکتل 55 درصد گوشت یک کیلویی

بلغاری گوشت یک کیلویی

بلغاری گوشت یک کیلویی

کراکف پنیری یک کیلویی

کراکف پنیری یک کیلویی

کالباس لیونر ممتاز پسته دار یک کیلویی

کالباس لیونر ممتاز پسته دار یک کیلویی

ژامبون گوشت 90 درصد تنوری یک کیلویی

ژامبون گوشت 90 درصد تنوری یک کیلویی

ژامبون آبجویی یک کیلویی

ژامبون آبجویی یک کیلویی

کوکتل پنیری کالیس یک کیلویی

کوکتل پنیری کالیس یک کیلویی

کوکتل انگشتی یک کیلویی

کوکتل انگشتی یک کیلویی

کوکتل پنیری کالیس نیم کیلویی

کوکتل پنیری کالیس نیم کیلویی

کوکتل پنیری کالیس 300 گرم

کوکتل پنیری کالیس 300 گرم

کوکتل انگشتی نیم کیلویی

کوکتل انگشتی نیم کیلویی

کوکتل انگشتی 300 گرم

کوکتل انگشتی 300 گرم

بیکن گوشت آتشین نیم کیلویی

بیکن گوشت آتشین نیم کیلویی

بیکن گوشت آتشین 300 گرم

بیکن گوشت آتشین 300 گرم

ژامبون گوشت 90 درصد تنوری نیم کیلویی

ژامبون گوشت 90 درصد تنوری نیم کیلویی

کرات 70 درصد 300 گرم

کرات 70 درصد 300 گرم

پپرونی نیم کیلویی

پپرونی نیم کیلویی

کرات 70 نیم کیلویی

کرات 70 نیم کیلویی

کرات 70 درصد 300 گرم

کرات 70 درصد 300 گرم

گوشت 90 درصد رویال نیم کیلویی

گوشت 90 درصد رویال نیم کیلویی

ژامبون آبجویی نیم کیلویی

ژامبون آبجویی نیم کیلویی

ژامبون آبجویی 300 گرم

ژامبون آبجویی 300 گرم

ژامبون مرغ تنوری نیم کیلویی

ژامبون مرغ تنوری نیم کیلویی

ژامبون گوشت 90 درصد تنوری 300 گرم

ژامبون گوشت 90 درصد تنوری 300 گرم

پپرونی 300 گرم

پپرونی 300 گرم

گوشت 90 درصد رویال 300 گرم

گوشت 90 درصد رویال 300 گرم

کالباس خشک 60 درصد نیم کیلویی

کالباس خشک 60 درصد نیم کیلویی

ژامبون مرغ تنوری 300 گرم

ژامبون مرغ تنوری 300 گرم

کالباس خشک 60 درصد 300 گرم

کالباس خشک 60 درصد 300 گرم
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۳:۰۰
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۳:۰۰
دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۳:۰۰
سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۳:۰۰
چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۳:۰۰
پنج شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۳:۰۰
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰ - ۱۷.۰۰ تا ۲۳.۰۰