ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

بسته است

آجیل حاج مهدی خشکباری

بلوار مدرس

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

آجیل

بادام زمینی چینی 500 گرمی

بادام زمینی چینی 500 گرمی

پسته اکبری خام 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

پسته اکبری خام 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

بادام کاغذی خام 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

بادام کاغذی خام 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

پسته اکبری شور 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

پسته اکبری شور 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

مغز گردو اعلا 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

مغز گردو اعلا 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

نخود گل دو آتیشه 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

نخود گل دو آتیشه 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

نخود گل 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

نخود گل 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

تخمه آفتابگردان گلپر شمشیری 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

تخمه آفتابگردان گلپر شمشیری 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

سویا برشته 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

سویا برشته 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

پسته اکبری جارویی 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

پسته اکبری جارویی 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

آجیل مخلوط جارویی ۵۰۰ گرم حاج مهدی خشکباری

آجیل  مخلوط جارویی ۵۰۰ گرم حاج مهدی خشکباری

عدس برشته آتیشی 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

عدس برشته آتیشی 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

نخودچی پوستدار 1000 گرمی حاج مهدی خشکباری

نخودچی پوستدار 1000 گرمی حاج مهدی خشکباری

پسته کله قوچی شور 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

پسته کله قوچی شور 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

بادام کاغذی شور 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

بادام کاغذی شور 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

بادام زمینی آستانه 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

بادام زمینی آستانه 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

پسته کله قوچی خام 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

پسته کله قوچی خام 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

پسته ممتاز احمدآقائی برشته 500 گرمی خشکباری

پسته ممتاز احمدآقائی برشته 500 گرمی خشکباری

بادام هندی اعلا 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

بادام هندی اعلا 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

پسته ممتاز احمدآقائی خام 500 گرمی خشکباری

پسته ممتاز احمدآقائی خام 500 گرمی خشکباری

پسته فندقی اعلا 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

پسته فندقی اعلا 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

فندق برشته اعلاء 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

فندق برشته اعلاء 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

آجیل شور 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

آجیل شور 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

آجیل شیرین مخصوص 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

آجیل شیرین مخصوص 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

بادام منقا شور 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

بادام منقا شور 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

مغزبادام برشته اعلا 500 گرمی خشکباری

مغزبادام برشته اعلا 500 گرمی خشکباری

تخمه

تخمه جارویی رژیمی 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

تخمه جارویی رژیمی 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

تخمه آفتابگردان دور سفید گلپر 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

تخمه آفتابگردان دور سفید گلپر 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

تخمه آفتابگردان شور شمشیری 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

تخمه آفتابگردان شور شمشیری 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

تخم هندوانه خانگی 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

تخم هندوانه خانگی 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

تخمه هندوانه برشته اعلاء 500گرمی حاج مهدی خشکباری

تخمه هندوانه برشته اعلاء 500گرمی حاج مهدی خشکباری

میوه خشک

آلو طلایی 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

آلو طلایی 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

کشمش پلویی 1000 گرمی حاج مهدی خشکباری

کشمش پلویی 1000 گرمی حاج مهدی خشکباری

کشمش شانی 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

کشمش شانی 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

کشمش سبزه 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

کشمش سبزه 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

کشمش پلویی طلایی 1000 گرمی حاج مهدی خشکباری

کشمش پلویی طلایی 1000 گرمی حاج مهدی خشکباری

برگه هلو 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

برگه هلو 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

انجیر خشک 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

انجیر خشک 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

توت ممتاز 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

توت ممتاز 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

آلو شرابی 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

آلو شرابی 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

انجیر پرک 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

انجیر پرک 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

برگه زرد آلو 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

برگه زرد آلو 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

توت درباری 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

توت درباری 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

قیسی اعلا 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

قیسی اعلا 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

آلو سیاه پیوندی 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

آلو سیاه پیوندی 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

کشمش سبز 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

کشمش سبز 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

کشمش شانی 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

کشمش شانی 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

شکلات

تافی ترش 500 گرمی حاج مهدی خشکباری

تافی ترش 500 گرمی حاج مهدی خشکباری
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰