ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

باز است ارسال رایگان

لبنیات برادران

غیاث آباد

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

تخفیف دارها

شیر یک کیلویی

شیر یک کیلویی

ماست

ماست خامه ای نیم کیلویی

ماست خامه ای  نیم  کیلویی

ماست موسیر نیم کیلویی

ماست موسیر نیم کیلویی

خامه محلی سیصد گرمی

خامه محلی سیصد گرمی

ماست موسیر یک کیلویی

ماست موسیر یک کیلویی

ماست خامه ای یک کیلویی

ماست خامه ای یک کیلویی

خامه

خامه محلی نیم کیلویی

خامه محلی نیم کیلویی

خامه محلی یک کیلویی

خامه محلی یک کیلویی

کره

کره چرخی نیم کیلویی

کره چرخی نیم کیلویی

کره مشکی نیم کیلویی

کره مشکی نیم کیلویی

کره مشکی یک کیلویی

کره مشکی یک کیلویی

کره چرخی سیصد گرمی

کره چرخی سیصد گرمی

کره مشکی سیصد گرمی

کره مشکی سیصد گرمی

کره چرخی یک کیلویی

کره چرخی یک کیلویی

شیر

شیر یک کیلویی

شیر یک کیلویی

دوغ

دوغ سفت یک کیلویی

دوغ سفت یک کیلویی

پنیر

پنیر لاکتیکی صباح نیم کیلویی

پنیر لاکتیکی صباح نیم کیلویی

پنیر لیقوان گوسفندی نیم کیلویی

پنیر لیقوان گوسفندی نیم کیلویی

پنیر بلغاری صباح نیم کیلویی

پنیر بلغاری صباح نیم کیلویی

پنیر سفید صباح نیم کیلویی

پنیر سفید صباح نیم کیلویی

پنیر کهنه درجه 1 نیم کیلویی

پنیر کهنه درجه 1 نیم کیلویی

پنیر لیقوان گوسفندی سیصد گرمی

پنیر لیقوان گوسفندی سیصد گرمی

پنیر لاکتیکی صباح سیصد گرمی

پنیر لاکتیکی صباح سیصد گرمی

پنیر بلغاری صباح سیصد گرمی

پنیر بلغاری صباح سیصد گرمی

پنیر کهنه درجه 1 سیصد گرمی

پنیر کهنه درجه 1 سیصد گرمی

پنیر سفید صباح سیصد گرمی

پنیر سفید صباح سیصد گرمی

پنیر کهنه درجه 1 یک کیلویی

پنیر کهنه درجه 1 یک کیلویی

پنیر لیقوان گوسفندی یک کیلویی

پنیر لیقوان گوسفندی یک کیلویی

پنیر بلغاری صباح یک کیلویی

پنیر بلغاری صباح یک کیلویی

پنیر سفید صباح یک کیلویی

پنیر سفید صباح یک کیلویی

پنیر لاکتیکی صباح یک کیلویی

پنیر لاکتیکی صباح یک کیلویی

ارده

حلوا ارده نیم کیلویی

حلوا ارده نیم کیلویی

حلوا شکری نیم کیلویی درجه 1

حلوا شکری نیم کیلویی درجه 1

حلوا شکری یک کیلویی درجه 1

حلوا شکری یک کیلویی درجه 1

خرما

خرما رطب یک کیلویی

خرما رطب یک کیلویی
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰