ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش ارسال رایگان

لبنیات برادران

خیابان غیاث آباد

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

ماست

ماست خامه ای نیم کیلویی

ماست خامه ای  نیم  کیلویی

ماست موسیر نیم کیلویی

ماست موسیر نیم کیلویی

ماست موسیر یک کیلویی

ماست موسیر یک کیلویی

ماست خامه ای یک کیلویی

ماست خامه ای یک کیلویی

خامه

خامه محلی نیم کیلویی

خامه محلی نیم کیلویی

خامه محلی سیصد گرمی

خامه محلی سیصد گرمی

خامه محلی یک کیلویی

خامه محلی یک کیلویی

خامه محلی 150 گرمی

خامه محلی 150 گرمی

کره

کره چرخی نیم کیلویی

کره چرخی نیم کیلویی

کره مشکی نیم کیلویی

کره مشکی نیم کیلویی

کره مشکی یک کیلویی

کره مشکی یک کیلویی

کره چرخی سیصد گرمی

کره چرخی سیصد گرمی

کره مشکی سیصد گرمی

کره مشکی سیصد گرمی

کره چرخی یک کیلویی

کره چرخی یک کیلویی

شیر

شیر یک کیلویی

شیر یک کیلویی

دوغ

دوغ سفت یک کیلویی

دوغ سفت یک کیلویی

پنیر

پنیر لاکتیکی صباح نیم کیلویی

پنیر لاکتیکی صباح نیم کیلویی

پنیر لیقوان گوسفندی نیم کیلویی

پنیر لیقوان گوسفندی نیم کیلویی

پنیر بلغاری صباح نیم کیلویی

پنیر بلغاری صباح نیم کیلویی

پنیر سفید صباح نیم کیلویی

پنیر سفید صباح نیم کیلویی

پنیر کهنه درجه 1 نیم کیلویی

پنیر کهنه درجه 1 نیم کیلویی

پنیر لیقوان گوسفندی سیصد گرمی

پنیر لیقوان گوسفندی سیصد گرمی

پنیر لاکتیکی صباح سیصد گرمی

پنیر لاکتیکی صباح سیصد گرمی

پنیر بلغاری صباح سیصد گرمی

پنیر بلغاری صباح سیصد گرمی

پنیر کهنه درجه 1 سیصد گرمی

پنیر کهنه درجه 1 سیصد گرمی

پنیر سفید صباح سیصد گرمی

پنیر سفید صباح سیصد گرمی

پنیر کهنه درجه 1 یک کیلویی

پنیر کهنه درجه 1 یک کیلویی

پنیر لیقوان گوسفندی یک کیلویی

پنیر لیقوان گوسفندی یک کیلویی

پنیر بلغاری صباح یک کیلویی

پنیر بلغاری صباح یک کیلویی

پنیر سفید صباح یک کیلویی

پنیر سفید صباح یک کیلویی

پنیر لاکتیکی صباح یک کیلویی

پنیر لاکتیکی صباح یک کیلویی

ارده

حلوا ارده نیم کیلویی

حلوا ارده نیم کیلویی

حلوا شکری نیم کیلویی درجه 1

حلوا شکری نیم کیلویی درجه 1

حلوا شکری یک کیلویی درجه 1

حلوا شکری یک کیلویی درجه 1

خرما

خرما رطب یک کیلویی

خرما رطب یک کیلویی
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰