ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

باز است ارسال رایگان

آجیل صلواتی

چهار راه پارک ملت ابتدای بلوار مدرس

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

تخفیف دارها

پسته فندقی شور 500 گرمی آجیل صلواتی

پسته فندقی شور 500 گرمی آجیل صلواتی

گز کرمانی 28 درصد آردی نیم کیلو

گز کرمانی 28 درصد آردی نیم کیلو

آلبالو خیس نیم کیلو

آلبالو خیس نیم کیلو

مغز بادام هندی درشت شور 500 گرمی آجیل صلواتی

مغز بادام هندی درشت شور 500 گرمی آجیل صلواتی

فندق برشته نمکی نیم کیلو

فندق برشته نمکی نیم کیلو

آجیل

پسته قزوین دستچین خام 500 گرمی آجیل صلواتی

پسته قزوین دستچین خام 500 گرمی آجیل صلواتی

مغز بادام زمینی نیم کیلو

مغز بادام زمینی نیم کیلو

پسته اکبری 500 گرمی آجیل صلواتی

پسته اکبری 500 گرمی آجیل صلواتی

نخودگل دو آتشه شور 500 گرمی آجیل صلواتی

نخودگل دو آتشه شور 500 گرمی آجیل صلواتی

مغز بادام خارجی درشت خام 500 گرمی آجیل صلواتی

مغز بادام خارجی درشت خام 500 گرمی آجیل صلواتی

پسته فندقی شور 500 گرمی آجیل صلواتی

پسته فندقی شور 500 گرمی آجیل صلواتی

بادام پوست کاغذی نیم کیلو

بادام پوست کاغذی نیم کیلو

مغز فندق شور 500 گرمی آجیل صلواتی

مغز فندق شور 500 گرمی آجیل صلواتی

کشمش سبز کاشمر اعلا 500 گرمی آجیل صلواتی

کشمش سبز کاشمر اعلا 500 گرمی آجیل صلواتی

مغز فندق خام 500 گرمی آجیل صلواتی

مغز فندق خام 500 گرمی آجیل صلواتی

مغز بادام قزوین شور 500 گرمی آجیل صلواتی

مغز بادام قزوین شور 500 گرمی آجیل صلواتی

نخودگل 500 گرمی آجیل صلواتی

نخودگل 500 گرمی آجیل صلواتی

پسته اکبری خندان 500 گرمی آجیل صلواتی

پسته اکبری خندان 500 گرمی آجیل صلواتی

مغز بادام خارجی درشت شور 500 گرمی آجیل صلواتی

مغز بادام خارجی درشت شور 500 گرمی آجیل صلواتی

مغز بادام قزوین خام 500 گرمی آجیل صلواتی

مغز بادام قزوین خام 500 گرمی آجیل صلواتی

پسته قزوین دستچین شور 500 گرمی آجیل صلواتی

پسته قزوین دستچین شور 500 گرمی آجیل صلواتی

مغز بادام هندی درشت خام 500 گرمی آجیل صلواتی

مغز بادام هندی درشت خام 500 گرمی آجیل صلواتی

مغز بادام هندی درشت شور 500 گرمی آجیل صلواتی

مغز بادام هندی درشت شور 500 گرمی آجیل صلواتی

فندق برشته نمکی نیم کیلو

فندق برشته نمکی نیم کیلو

شکلات و لواشک

گز معراج بادام نیم کیلو

گز معراج بادام نیم کیلو

گز آنتیک بسته 28 درصد نیم کیلو

گز آنتیک بسته 28 درصد نیم کیلو

گز کرمانی 18 درصد نیم کیلو

گز کرمانی 18 درصد نیم کیلو

گز آنتیک بادام 28 درصد نیم کیلو

گز آنتیک بادام 28 درصد نیم کیلو

گز نیکومنش 40 درصد فله نیم کیلو

گز نیکومنش 40 درصد فله نیم کیلو

سوهان ساعدی نیا نیم کیلو

سوهان ساعدی نیا نیم کیلو

گز کرمانی 42 درصد لقمه نیم کیلو

گز کرمانی 42 درصد لقمه نیم کیلو

گز کرمانی 28 درصد آردی نیم کیلو

گز کرمانی 28 درصد آردی نیم کیلو

گز معراج پسته 28 درصد نیم کیلو

گز معراج پسته 28 درصد نیم کیلو

سوهان خودکار بسته نیم کیلو

سوهان خودکار بسته نیم کیلو

میوه خشک

آلبالو خشک تبریز نیم کیلو

آلبالو خشک تبریز نیم کیلو

آلو برغان 500 گرمی آجیل صلواتی

آلو برغان 500 گرمی آجیل صلواتی

لواشک یارفا نیم کیلو

لواشک یارفا نیم کیلو

آلو طلایی 500 گرمی آجیل صلواتی

آلو طلایی 500 گرمی آجیل صلواتی

توت 500 گرمی آجیل صلواتی

توت 500 گرمی آجیل صلواتی

توت هراتی 500 گرمی آجیل صلواتی

توت هراتی 500 گرمی آجیل صلواتی

آلبالو خیس نیم کیلو

آلبالو خیس نیم کیلو

توت اعلا 500 گرمی آجیل صلواتی

توت اعلا  500 گرمی آجیل صلواتی

کشمش سبز کاشمر 500 گرمی آجیل صلواتی

کشمش سبز کاشمر 500 گرمی آجیل صلواتی

انجیر پرک 500 گرمی آجیل صلواتی

انجیر پرک 500 گرمی آجیل صلواتی

انجیر ممتاز 500 گرمی آجیل صلواتی

انجیر ممتاز 500 گرمی آجیل صلواتی

مویز بی هسته دانه درشت 500 گرمی آجیل صلواتی

مویز بی هسته دانه درشت 500 گرمی آجیل صلواتی

انجیر اعلا 500 گرمی آجیل صلواتی

انجیر اعلا 500 گرمی آجیل صلواتی

انجیر 500 گرمی آجیل صلواتی

انجیر 500 گرمی آجیل صلواتی
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰
دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰
سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰
چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰
پنج شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰