ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

باز است

لبنیات بهپاک

دانشگاه چهارراه استاندارد روبروی بانک صادرات

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

تخفیف دارها

پنیر لیقوان اعلا گوسفندی سیصد گرمی

پنیر لیقوان اعلا گوسفندی سیصد گرمی

ماست موسیر نیم کیلویی

ماست موسیر نیم کیلویی

سرشیر سیصد گرمی

سرشیر سیصد گرمی

خامه سنتی سیصد گرمی

خامه سنتی سیصد گرمی

خامه

خامه سنتی سیصد گرمی

خامه سنتی سیصد گرمی

خامه سنتی یک کیلویی

خامه سنتی یک کیلویی

خامه سنتی نیم کیلویی

خامه سنتی نیم کیلویی

ماست

ماست بزرگ

ماست بزرگ

ماست چکیده شیرین یک کیلویی

ماست چکیده شیرین یک کیلویی

ماست چکیده شیرین سیصد گرمی

ماست چکیده شیرین سیصد گرمی

ماست موسیر یک کیلویی

ماست موسیر یک کیلویی

ماست موسیر نیم کیلویی

ماست موسیر نیم کیلویی

ماست موسیر سیصد گرمی

ماست موسیر سیصد گرمی

ماست چکیده شیرین نیم کیلویی

ماست چکیده شیرین نیم کیلویی

ماست متوسط

ماست متوسط

شیر

شیر یک کیلویی

شیر یک کیلویی

سرشیر نیم کیلویی

سرشیر نیم کیلویی

سرشیر سیصد گرمی

سرشیر سیصد گرمی

سرشیر یک کیلویی

سرشیر یک کیلویی

کره

کره مشکی (کره دوغی ) یک کیلویی

کره مشکی (کره دوغی ) یک کیلویی

کره مشکی (کره دوغی ) نیم کیلویی

کره مشکی (کره دوغی )  نیم کیلویی

کره چرخی (کره خامه ) سیصد گرمی

کره چرخی (کره خامه )  سیصد گرمی

کره چرخی (کره خامه ) نیم کیلویی

کره چرخی (کره خامه ) نیم کیلویی

کره مشکی (کره دوغی ) سیصد گرمی

کره مشکی (کره دوغی ) سیصد گرمی

کره چرخی (کره خامه ) یک کیلویی

کره چرخی  (کره خامه ) یک کیلویی

زیتون

ارده

تخم بلدرچین

گردو

سمنو

پنیر

پنیر گلپایگان یک کیلویی

پنیر گلپایگان یک کیلویی

پنیر سفید نیم کیلویی

پنیر سفید نیم کیلویی

پنیر سفید سیصد گرمی

پنیر سفید سیصد گرمی

پنیر بلغاری پگاه یک کیلویی

پنیر بلغاری پگاه یک کیلویی

پنیر اصفهان نیم کیلویی

پنیر اصفهان نیم کیلویی

پنیر بلغاری پگاه نیم کیلویی

پنیر بلغاری پگاه نیم کیلویی

پنیر لیقوان اعلا گوسفندی سیصد گرمی

پنیر لیقوان اعلا گوسفندی سیصد گرمی

پنیر لاکتیکی نیم کیلویی

پنیر لاکتیکی  نیم کیلویی

پنیر لاکتیکی یک کیلویی

پنیر لاکتیکی یک کیلویی

پنیر بلغاری پگاه سیصد گرمی

پنیر بلغاری پگاه سیصد گرمی

پنیر اصفهان یک کیلویی

پنیر اصفهان یک کیلویی

پنیر کهنه دیلمان سیصد گرمی

پنیر کهنه دیلمان  سیصد گرمی

پنیر لیقوان اعلا گوسفندی یک کیلویی

پنیر لیقوان اعلا گوسفندی یک کیلویی

پنیر لیقوان اعلا گوسفندی نیم کیلویی

پنیر لیقوان اعلا گوسفندی نیم کیلویی

پنیر کهنه دیلمان یک کیلویی

پنیر کهنه دیلمان یک کیلویی

پنیر کهنه دیلمان نیم کیلویی

پنیر کهنه دیلمان نیم کیلویی

پنیر سفید یک کیلویی

پنیر سفید یک کیلویی

پنیر گلپایگان نیم کیلویی

پنیر گلپایگان نیم کیلویی

پنیر گلپایگان سیصد گرمی

پنیر گلپایگان سیصد گرمی
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۲:۳۰
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۲:۳۰
دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۲:۳۰
سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۲:۳۰
چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۲:۳۰
پنج شنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۲:۳۰
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۲۲:۳۰