ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش

لبنیات بهپاک

دانشگاه چهارراه استاندارد روبروی بانک صادرات

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

تخفیف دارها

کره مشکی (کره دوغی ) یک کیلویی

کره مشکی (کره دوغی ) یک کیلویی

کره چرخی (کره خامه ) یک کیلویی

کره چرخی  (کره خامه ) یک کیلویی

خامه

خامه سنتی 150 گرمی

خامه سنتی 150 گرمی

خامه سنتی سیصد گرمی

خامه سنتی سیصد گرمی

خامه سنتی یک کیلویی

خامه سنتی یک کیلویی

خامه سنتی نیم کیلویی

خامه سنتی نیم کیلویی

ماست

ماست بزرگ

ماست بزرگ

ماست چکیده شیرین یک کیلویی

ماست چکیده شیرین یک کیلویی

ماست موسیر نیم کیلویی

ماست موسیر نیم کیلویی

ماست چکیده شیرین سیصد گرمی

ماست چکیده شیرین سیصد گرمی

ماست موسیر یک کیلویی

ماست موسیر یک کیلویی

ماست موسیر سیصد گرمی

ماست موسیر سیصد گرمی

ماست چکیده شیرین نیم کیلویی

ماست چکیده شیرین نیم کیلویی

ماست متوسط

ماست متوسط

شیر

شیر یک کیلویی

شیر یک کیلویی

سرشیر نیم کیلویی

سرشیر نیم کیلویی

سرشیر سیصد گرمی

سرشیر سیصد گرمی

سرشیر یک کیلویی

سرشیر یک کیلویی

کره

کره مشکی (کره دوغی ) یک کیلویی

کره مشکی (کره دوغی ) یک کیلویی

کره مشکی (کره دوغی ) نیم کیلویی

کره مشکی (کره دوغی )  نیم کیلویی

کره چرخی (کره خامه ) سیصد گرمی

کره چرخی (کره خامه )  سیصد گرمی

کره چرخی (کره خامه ) نیم کیلویی

کره چرخی (کره خامه ) نیم کیلویی

کره چرخی (کره خامه ) یک کیلویی

کره چرخی  (کره خامه ) یک کیلویی

کره مشکی (کره دوغی ) سیصد گرمی

کره مشکی (کره دوغی ) سیصد گرمی

زیتون

زیتون درشت یک کیلویی

زیتون درشت یک کیلویی

زیتون درشت نیم کیلویی

زیتون درشت نیم کیلویی

زیتون شکسته یک کیلویی

زیتون شکسته یک کیلویی

زیتون کنسروی ریز سیصد گرمی

زیتون کنسروی ریز سیصد گرمی

زیتون کنسروی ریز نیم کیلویی

زیتون کنسروی ریز نیم کیلویی

زیتون کنسروی ریز یک کیلویی

زیتون کنسروی ریز یک کیلویی

زیتون شکسته سیصد گرمی

زیتون شکسته سیصد گرمی

زیتون شکسته نیم کیلویی

زیتون شکسته نیم کیلویی

زیتون بی هسته سیصد گرمی

زیتون بی هسته سیصد گرمی

زیتون بی هسته نیم کیلویی

زیتون بی هسته نیم کیلویی

زیتون بی هسته یک کیلویی

زیتون بی هسته یک کیلویی

زیتون درشت سیصد گرمی

زیتون درشت سیصد گرمی

ارده

ارده سنتی اردکان (احتشام) با کنجد ایرانی 700 گرمی

ارده سنتی اردکان (احتشام) با کنجد ایرانی 700 گرمی

ارده سنتی اردکان (احتشام) با کنجد ایرانی 400 گرمی

ارده سنتی اردکان (احتشام) با کنجد ایرانی 400 گرمی

ارده فله یک کیلویی

ارده فله یک کیلویی

ارده تنوری هفتصد گرمی

ارده تنوری هفتصد گرمی

تخم بلدرچین

تخم بلدرچین 12 تایی

تخم بلدرچین 12 تایی

گردو

گردو اعلا صدرصد ایرانی یک کیلویی

گردو اعلا صدرصد ایرانی یک کیلویی

گردو اعلا صدرصد ایرانی نیم کیلویی

گردو اعلا صدرصد ایرانی نیم کیلویی

سمنو

پنیر

پنیر گلپایگان یک کیلویی

پنیر گلپایگان یک کیلویی

پنیر سفید نیم کیلویی

پنیر سفید نیم کیلویی

پنیر سفید سیصد گرمی

پنیر سفید سیصد گرمی

پنیر بلغاری پگاه یک کیلویی

پنیر بلغاری پگاه یک کیلویی

پنیر اصفهان نیم کیلویی

پنیر اصفهان نیم کیلویی

پنیر بلغاری پگاه نیم کیلویی

پنیر بلغاری پگاه نیم کیلویی

پنیر لیقوان اعلا گوسفندی سیصد گرمی

پنیر لیقوان اعلا گوسفندی سیصد گرمی

پنیر لاکتیکی نیم کیلویی

پنیر لاکتیکی  نیم کیلویی

پنیر لاکتیکی یک کیلویی

پنیر لاکتیکی یک کیلویی

پنیر بلغاری پگاه سیصد گرمی

پنیر بلغاری پگاه سیصد گرمی

پنیر اصفهان یک کیلویی

پنیر اصفهان یک کیلویی

پنیر کهنه دیلمان سیصد گرمی

پنیر کهنه دیلمان  سیصد گرمی

پنیر لیقوان اعلا گوسفندی یک کیلویی

پنیر لیقوان اعلا گوسفندی یک کیلویی

پنیر لیقوان اعلا گوسفندی نیم کیلویی

پنیر لیقوان اعلا گوسفندی نیم کیلویی

پنیر کهنه دیلمان یک کیلویی

پنیر کهنه دیلمان یک کیلویی

پنیر کهنه دیلمان نیم کیلویی

پنیر کهنه دیلمان نیم کیلویی

پنیر سفید یک کیلویی

پنیر سفید یک کیلویی

پنیر گلپایگان نیم کیلویی

پنیر گلپایگان نیم کیلویی

پنیر گلپایگان سیصد گرمی

پنیر گلپایگان سیصد گرمی
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۲:۳۰
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۲:۳۰
دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۲:۳۰
سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۲:۳۰
چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۲:۳۰
پنج شنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۲:۳۰
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۲۲:۳۰