ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش

بامیه ناب

بازارچه سپه

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

بامیه

بامیه کم شیرین رژیمی نیم کیلو

بامیه کم شیرین رژیمی نیم کیلو

بامیه کم شیرین رژیمی یک کیلو

بامیه کم شیرین رژیمی یک کیلو

بامیه کم شیرین رژیمی 750 گرم

بامیه کم شیرین رژیمی 750 گرم

زولبیا یک کیلویی

زولبیا یک کیلویی

زولبیا نیم کیلویی

زولبیا نیم کیلویی

بامیه شیرین یک کیلو

بامیه شیرین یک کیلو

بامیه شیرین نیم کیلو

بامیه شیرین نیم کیلو

گوشفیل یک کیلویی

گوشفیل یک کیلویی

گوشفیل نیم کیلویی

گوشفیل نیم کیلویی
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰