ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش

گالری طلا دلزنده

خیام جنوبی

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

طلا و زیور آلات

نیم ست گندم وزن 1.510 گرم

نیم ست گندم وزن 1.510 گرم

نیم ست مثلث وزن 1.230 گرم

نیم ست مثلث وزن 1.230 گرم

نیم ست جوجه وزن 1.01 گرم

نیم ست جوجه وزن 1.01 گرم

نیم ست ملودی وزن 1.490 گرم

نیم ست ملودی وزن 1.490 گرم

نیم ست دختر بچه وزن 1.480 گرم

نیم ست دختر بچه وزن 1.480 گرم

نیم ست قلب وزن 1.290 گرم

نیم ست قلب وزن 1.290 گرم

نیم ست قلب تاج وزن 1.220 گرم

نیم ست قلب تاج وزن 1.220 گرم

نیم ست قلب وزن 1.440 گرم

نیم ست قلب وزن 1.440 گرم

نیم ست جغد وزن 1.570 گرم

نیم ست جغد وزن 1.570 گرم

نیم ست ملودی و قلب وزن 1.350 گرم

نیم ست ملودی و قلب وزن 1.350 گرم

نیم ست انار وزن 1.300

نیم ست انار وزن 1.300
شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ - ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰
یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ - ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰
دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ - ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰
سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ - ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰
چهارشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ - ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰
پنج شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ - ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰
جمعه