ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

باز است

سلطان گوشت

حد فاصل چهار راه عدل و سه راه عدل هایپر پروتئین سلطان گوشت

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

تخفیف دارها

ران گوسفند کیلویی

ران گوسفند کیلویی

سینه مرغ با استخوان

سینه مرغ با استخوان

گوشت

دل و جگر گوساله

دل و جگر گوساله

سیراب و شیردان گوسفندی

سیراب و شیردان گوسفندی

سیراب و شیردان گوساله

سیراب و شیردان گوساله

دنبه

دنبه

پرده گوسفند

پرده گوسفند

شقه ی گوسفندی با دنبه

شقه ی گوسفندی با دنبه

شقه ی گوسفندی بدون دنبه

شقه ی گوسفندی بدون دنبه

دنبالیچه گوساله

دنبالیچه گوساله

مغز راسته گوساله با قارچ وپنیر

مغز راسته گوساله با قارچ وپنیر

راسته دوقلو با گردن گوسفند

راسته دوقلو با گردن گوسفند

تخم مرغ شانه ای

تخم مرغ شانه ای

دل و جگر و قلوه ممتاز گوسفندی

دل و جگر و قلوه ممتاز گوسفندی

تخم بلدرچین بسته ای

تخم بلدرچین بسته ای

فیله گوساله

فیله گوساله

راسته بوکسی گوسفندی

راسته بوکسی گوسفندی

قلوه گاه گوسفندی

قلوه گاه گوسفندی

ران بوکسی گوسفندی

ران بوکسی گوسفندی

گردن گوسفندی

گردن گوسفندی

تی بن استیک مرینیت شده گوساله

تی بن استیک مرینیت شده گوساله

چنجه گوسفندی ساده

چنجه گوسفندی ساده

گوشت گوسفندی مخصوص چرخکرده

گوشت گوسفندی مخصوص چرخکرده

تی بن استیک گوساله

تی بن استیک گوساله

فیله گوسفندی مرینیت شده

فیله گوسفندی مرینیت شده

فیله گوساله مرینیت شده

فیله گوساله مرینیت شده

چنجه فیله مرینیت شده گوساله

چنجه فیله مرینیت شده گوساله

کباب بره

کباب بره

قلم بر شی خام کیلویی

قلم بر شی خام کیلویی

راسته ممتاز بدون استخوان گوساله

راسته ممتاز بدون استخوان گوساله

ماهیچه درسته گوساله

ماهیچه درسته گوساله

ریبای و ماهیچه

ریبای و ماهیچه

استیک راسته برش خورده

استیک راسته برش خورده

استیک مخصوص گوساله

استیک مخصوص گوساله

استیک فیله مرینیت شده گوساله

استیک فیله مرینیت شده گوساله

راسته گوسفندی بدون استخوان

راسته گوسفندی بدون استخوان

راسته شیشلیک گوسفندی

راسته شیشلیک گوسفندی

استیک سر راسته گوسفندی

استیک سر راسته گوسفندی

آدنا کباب

آدنا کباب

استیک فیله گوساله ساده

استیک فیله گوساله ساده

چنجه راسته طعم دار گوسفندی

چنجه راسته طعم دار گوسفندی

تی بن ماهیچه

تی بن ماهیچه

استیک راسته گوسفندی مرینیت شده

استیک راسته گوسفندی مرینیت شده

چیکن رولتی

چیکن رولتی

رولت مخصوص سلطان گوشت

رولت مخصوص سلطان گوشت

استیک راسته گوساله بااستخوان یک کیلویی

استیک راسته گوساله بااستخوان یک کیلویی

استیک راسته گوساله بااستخوان نیم کیلویی

استیک راسته گوساله بااستخوان نیم کیلویی

راسته رولتی گوسفندی یک کیلویی

راسته رولتی گوسفندی یک کیلویی

راسته رولتی گوسفندی نیم کیلویی

راسته رولتی گوسفندی  نیم کیلویی

تاج کباب گوسفندی یک کیلویی

تاج کباب گوسفندی یک کیلویی

تاج کباب گوسفندی نیم کیلویی

تاج کباب گوسفندی نیم کیلویی

چرخکرده رولی گوساله یک کیلویی

چرخکرده رولی گوساله یک کیلویی

چرخکرده رولی گوساله نیم کیلویی

چرخکرده رولی گوساله نیم کیلویی

استیک راسته گوساله یک کیلویی

استیک راسته گوساله یک کیلویی

استیک راسته گوساله نیم کیلویی

استیک راسته گوساله نیم کیلویی

قلوه گاه گوساله نیم کیلویی

قلوه گاه گوساله نیم کیلویی

سردست گوسفندی نیم کیلویی

سردست گوسفندی نیم کیلویی

تی بن گوسفندی یک کیلویی

تی بن گوسفندی یک کیلویی

تی بن گوسفندی نیم کیلویی

تی بن گوسفندی نیم کیلویی

سردست گوسفندی یک کیلویی

سردست گوسفندی یک کیلویی

فیله رولتی گوساله یک کیلویی

فیله رولتی گوساله یک کیلویی

فیله رولتی گوساله نیم کیلویی

فیله رولتی گوساله  نیم کیلویی

مغزران گوساله نیم کیلویی

مغزران گوساله نیم کیلویی

مغزران گوساله یک کیلویی

مغزران گوساله یک کیلویی

استیک راسته گوساله بدون استخوان نیم کیلویی

استیک راسته گوساله بدون استخوان نیم کیلویی

استیک راسته گوساله بدون استخوان یک کیلویی

استیک راسته گوساله بدون استخوان یک کیلویی

فیله گوسفندی ساده

فیله گوسفندی ساده

سردست گوساله یک کیلویی

سردست گوساله یک کیلویی

سردست گوساله نیم کیلویی

سردست گوساله نیم  کیلویی

قلوه گاه گوساله یک کیلویی

قلوه گاه گوساله یک کیلویی

ران گوسفندی پاک شده یک کیلویی

ران گوسفندی پاک شده یک کیلویی

رولت گوشت یک کیلویی

رولت گوشت یک کیلویی

ران گوسفندی پاک شده نیم کیلویی

ران گوسفندی پاک شده نیم کیلویی

رولت گوشت نیم کیلویی

رولت گوشت نیم کیلویی

تی بن استیک کیلویی

تی بن استیک کیلویی

ریبای کیلویی

ریبای کیلویی

ران گوسفند کیلویی

ران گوسفند کیلویی

مغز ران گوساله کیلویی

مغز ران گوساله کیلویی

رولت مکزیکی کیلویی

رولت مکزیکی کیلویی

مغز ران گوساله کیلویی

مغز ران گوساله کیلویی

ماهیچه گوسفندی یک کیلویی

ماهیچه گوسفندی یک کیلویی

ماهیچه گوسفندی نیم کیلویی

ماهیچه گوسفندی نیم کیلویی

همبرگر چیز برگر کیلویی

همبرگر چیز برگر کیلویی

همبرگر سبزیجات کیلویی

همبرگر سبزیجات کیلویی

سر دست گوسفندی کیلویی

سر دست گوسفندی کیلویی

قلم کبابی کیلویی

قلم کبابی کیلویی

چرخکرده قلوه گاه گوساله کیلویی

چرخکرده قلوه گاه گوساله کیلویی

چرخکرده سردست گوساله کیلویی

چرخکرده سردست گوساله کیلویی

چرخکرده مغز ران گوساله کیلویی

چرخکرده مغز ران گوساله کیلویی

چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفندی کیلویی

چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفندی کیلویی

مرغ

سینه بی پوست

سینه بی پوست

ران با پوست

ران با پوست

مرغ کامل

مرغ کامل

ران مرغ پوست کنده

ران مرغ پوست کنده

مایه کوبیده مرغ

مایه کوبیده مرغ

ساق مرغ یک کیلویی

ساق مرغ یک کیلویی

ساق مرغ نیم کیلویی

ساق مرغ نیم کیلویی

ران بوقلمون

ران بوقلمون

سینه بوقلمون

سینه بوقلمون

مغز ران مرغ کیلویی

مغز ران مرغ کیلویی

بال و کتف ساده کیلویی

بال و کتف ساده کیلویی

ران مرغ با پوست کیلویی

ران مرغ با پوست کیلویی

فیله مرینیت شده مرغ

فیله مرینیت شده مرغ

سینه مرغ بدون استخوان کیلویی

سینه مرغ بدون استخوان کیلویی

سینه مرغ با استخوان

سینه مرغ با استخوان

بلدرچین آماده کیلویی

بلدرچین آماده کیلویی

رولت مرغ

رولت مرغ

کبک آماده

کبک آماده

کله پاچه

کله پاچه گوسفندی دستی

کله پاچه گوسفندی دستی

سیرابی گوسفندی

سیرابی گوسفندی

زبان گوساله کیلویی

زبان گوساله کیلویی

طعم دار ها

بال و کتف زعفرانی

بال و کتف زعفرانی

بال و کتف مکزیکی

بال و کتف مکزیکی

بال و کتف باربیکیو

بال و کتف باربیکیو

ران بدون استخوان سوخاری

ران بدون استخوان سوخاری

کباب بره

کباب بره

مایه آماده کوبیده

مایه آماده کوبیده

همبرگر مخصوص سلطان گوشت کیلویی

همبرگر مخصوص سلطان گوشت کیلویی

همبرگر مراکشی

همبرگر مراکشی

همبرگر مک دونالد

همبرگر مک دونالد

مرغ کی ویسکی سوخاری

مرغ کی ویسکی سوخاری

همبرگر ترک

همبرگر ترک

شنیسل سوخاری

شنیسل سوخاری

فیله مرغ سوخاری

فیله مرغ سوخاری

کوردن بلو

کوردن بلو

جوجه تریاکی

جوجه تریاکی

جوجه رنج

جوجه رنج

دنبه زعفرانی

دنبه زعفرانی

جوجه باربیکیو یک کیلویی

جوجه باربیکیو یک کیلویی

جوجه باربیکیو نیم کیلویی

جوجه باربیکیو نیم کیلویی

جوجه عربی نیم کیلویی

جوجه عربی نیم کیلویی

جوجه عربی یک کیلویی

جوجه عربی یک کیلویی

جوجه سبزیجات یک کیلویی

جوجه سبزیجات یک کیلویی

جوجه سبزیجات نیم کیلویی

جوجه سبزیجات نیم کیلویی

جوجه مصری یک کیلویی

جوجه مصری یک کیلویی

جوجه مصری نیم کیلویی

جوجه مصری نیم کیلویی

پاچینی نیم کیلویی

پاچینی نیم کیلویی

پاچینی یک کیلویی

پاچینی یک کیلویی

جوجه مصری کیلویی

جوجه مصری کیلویی

جوجه زرشکی کیلویی

جوجه زرشکی کیلویی

ران استیکی سوخاری کیلویی

ران استیکی سوخاری کیلویی

جوجه سبزیجات کیلویی

جوجه سبزیجات کیلویی

جوجه عربی یک کیلویی

جوجه عربی یک کیلویی

جوجه رنچ یک کیلویی

جوجه رنچ یک کیلویی

چنجه فیله ترش گوساله

چنجه فیله ترش گوساله

چنجه بلغاری کیلویی

چنجه بلغاری کیلویی

چنجه معمولی کیلویی

چنجه معمولی کیلویی

کوبیده مرغ کیلویی

کوبیده مرغ کیلویی

پاچینی کیلویی

پاچینی کیلویی

چنجه باکلوا کیلویی

چنجه باکلوا کیلویی

جوجه زعفرونی یک کیلویی

جوجه زعفرونی یک کیلویی

جوجه زعفرونی نیم کیلویی

جوجه زعفرونی نیم کیلویی

جوجه مکزیکی تند یک کیلویی

جوجه مکزیکی تند  یک کیلویی

جوجه ایتالیایی یک کیلویی

جوجه ایتالیایی یک کیلویی

جوجه ایتالیایی نیم کیلویی

جوجه ایتالیایی نیم کیلویی

جوجه ترش یک کیلویی

جوجه ترش  یک کیلویی

جوجه مکزیکی تند نیم کیلویی

جوجه مکزیکی تند نیم کیلویی

بال و کتف جنگلی

بال و کتف جنگلی

بال و کتف عربی

بال و کتف عربی

ماهی

ماهی سوخاری

ماهی سوخاری

ماهی شیر

ماهی شیر

میگو بدون پوست و رگ و دم

میگو بدون پوست و رگ و دم

ماهی تیلا پیلا

ماهی تیلا پیلا

ماهی تیلا پیلا سوخاری

ماهی تیلا پیلا سوخاری

ماهی سالمون کبابی بدون استخوان طعم دار

ماهی سالمون کبابی بدون استخوان طعم دار

فیله ماهی سالمون کبابی طعم دار

فیله ماهی سالمون کبابی طعم دار

ماهی سالمون مرینت شده کیلویی

ماهی سالمون مرینت شده کیلویی

ماهی حلوا سیاه کیلویی

ماهی حلوا سیاه کیلویی
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۳:۰۰
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۳:۰۰
دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۳:۰۰
سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۳:۰۰
چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۳:۰۰
پنج شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۳:۰۰
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۲۳:۰۰