ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

بسته است

سلطان گوشت

حد فاصل چهار راه عدل و سه راه عدل هایپر پروتئین سلطان گوشت

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

گوشت

ریبای کیلویی

ریبای کیلویی

راسته دوقلو با گردن گوسفند

راسته دوقلو با گردن گوسفند

سردست گوساله یک کیلویی

سردست گوساله یک کیلویی

مغز ران گوساله کیلویی

مغز ران گوساله کیلویی

چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفندی کیلویی

چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفندی کیلویی

سردست گوسفندی نیم کیلویی

سردست گوسفندی نیم کیلویی

ران بوکسی گوسفندی

ران بوکسی گوسفندی

گردن گوسفندی

گردن گوسفندی

سر دست گوسفندی کیلویی

سر دست گوسفندی کیلویی

ران گوسفند کیلویی

ران گوسفند کیلویی

راسته شیشلیک گوسفندی

راسته شیشلیک گوسفندی

سردست گوسفندی یک کیلویی

سردست گوسفندی یک کیلویی

دل و جگر گوساله

دل و جگر گوساله

ماهیچه گوسفندی نیم کیلویی

ماهیچه گوسفندی نیم کیلویی

قلم بر شی خام کیلویی

قلم بر شی خام کیلویی

راسته بوکسی گوسفندی

راسته بوکسی گوسفندی

چنجه راسته طعم دار گوسفندی

چنجه راسته طعم دار گوسفندی

چرخکرده سردست گوساله کیلویی

چرخکرده سردست گوساله کیلویی

دل و جگر و قلوه ممتاز گوسفندی

دل و جگر و قلوه ممتاز گوسفندی

قلم کبابی کیلویی

قلم کبابی کیلویی

شقه ی گوسفندی با دنبه

شقه ی گوسفندی با دنبه

چنجه فیله مرینیت شده گوساله

چنجه فیله مرینیت شده گوساله

مغزران گوساله نیم کیلویی

مغزران گوساله نیم کیلویی

مغزران گوساله یک کیلویی

مغزران گوساله یک کیلویی

چرخکرده مغز ران گوساله کیلویی

چرخکرده مغز ران گوساله کیلویی

سردست گوساله نیم کیلویی

سردست گوساله نیم  کیلویی

دنبه

دنبه

دنده کباب گوسفندی

دنده کباب گوسفندی

همبرگر مغز دار 1 الی 1/150

همبرگر مغز دار 1 الی 1/150

همبرگر سبزیجات 1 الی 1/150

همبرگر سبزیجات 1 الی 1/150

ماهیچه درسته گوساله

ماهیچه درسته گوساله

کباب بره

کباب بره

ماهیچه گوسفندی یک کیلویی

ماهیچه گوسفندی یک کیلویی

شقه ی گوسفندی بدون دنبه

شقه ی گوسفندی بدون دنبه

ریبای و ماهیچه

ریبای و ماهیچه

مرغ

فیله مرغ

فیله مرغ

سینه مرغ بدون استخوان کیلویی

سینه مرغ بدون استخوان کیلویی

سینه مرغ بی پوست با استخوان

سینه مرغ بی پوست با استخوان

ران مرغ پوست کنده

ران مرغ پوست کنده

مغز ران مرغ نیم کیلویی

مغز ران مرغ نیم کیلویی

مرغ 2/200 الی 2/300

مرغ 2/200 الی 2/300

مرغ 2/100 الی 2/200

مرغ 2/100 الی 2/200

بال و کتف ساده کیلویی

بال و کتف ساده کیلویی

ساق مرغ نیم کیلویی

ساق مرغ نیم کیلویی

مرغ 2/400 الی 2/500

مرغ 2/400 الی 2/500

سینه مرغ با استخوان

سینه مرغ با استخوان

ساق مرغ یک کیلویی

ساق مرغ یک کیلویی

همبرگر کوردن بلو 1 الی 1/150

همبرگر کوردن بلو 1 الی 1/150

همبرگر چیکن اتروا 1 الی 1/150

همبرگر چیکن اتروا 1 الی 1/150

همبرگر مرغ با سبزیجات 1 الی 1/150

همبرگر مرغ با سبزیجات 1 الی 1/150

مرغ 2/300 الی 2/400

مرغ 2/300 الی 2/400

ران مرغ با پوست کیلویی

ران مرغ با پوست کیلویی

مغز ران مرغ کیلویی

مغز ران مرغ کیلویی

همبرگر مرغ 1 الی 1/150

همبرگر مرغ 1 الی 1/150

کله پاچه

طعم دار ها

بال و کتف باربیکیو

بال و کتف باربیکیو

جوجه رنچ یک کیلویی

جوجه رنچ یک کیلویی

چنجه بلغاری کیلویی

چنجه بلغاری کیلویی

چنجه باکلوا کیلویی

چنجه باکلوا کیلویی

جوجه زعفرونی نیم کیلویی

جوجه زعفرونی نیم کیلویی

جوجه مکزیکی تند یک کیلویی

جوجه مکزیکی تند  یک کیلویی

بال و کتف جنگلی

بال و کتف جنگلی

جوجه رنج

جوجه رنج

جوجه مکزیکی تند نیم کیلویی

جوجه مکزیکی تند نیم کیلویی

بال و کتف زعفرانی

بال و کتف زعفرانی

چنجه فیله ترش گوساله

چنجه فیله ترش گوساله

دنبه زعفرانی

دنبه زعفرانی

جوجه عربی یک کیلویی

جوجه عربی یک کیلویی

جوجه عربی یک کیلویی

جوجه عربی یک کیلویی

جوجه سبزیجات یک کیلویی

جوجه سبزیجات یک کیلویی

پاچینی یک کیلویی

پاچینی یک کیلویی

فیله مرغ سوخاری

فیله مرغ سوخاری

همبرگر ترک 1 الی 1/150

همبرگر ترک 1 الی 1/150

بال و کتف عربی

بال و کتف عربی

جوجه مصری نیم کیلویی

جوجه مصری نیم کیلویی

جوجه ایتالیایی نیم کیلویی

جوجه ایتالیایی نیم کیلویی

جوجه ترش یک کیلویی

جوجه ترش  یک کیلویی

جوجه زعفرونی یک کیلویی

جوجه زعفرونی یک کیلویی

جوجه باربیکیو یک کیلویی

جوجه باربیکیو یک کیلویی

جوجه باربیکیو نیم کیلویی

جوجه باربیکیو نیم کیلویی

جوجه سبزیجات نیم کیلویی

جوجه سبزیجات نیم کیلویی

جوجه مصری یک کیلویی

جوجه مصری یک کیلویی

پاچینی نیم کیلویی

پاچینی نیم کیلویی

شنیسل سوخاری

شنیسل سوخاری

همبرگر مراکشی 1 الی 1/150

همبرگر مراکشی 1 الی 1/150

همبرگر مک دونالد 1 الی 1/150

همبرگر مک دونالد 1 الی 1/150

جوجه ایتالیایی یک کیلویی

جوجه ایتالیایی یک کیلویی

همبرگر مخصوص سلطان گوشت 1 الی 1/150

همبرگر مخصوص سلطان گوشت 1 الی 1/150

جوجه عربی نیم کیلویی

جوجه عربی نیم کیلویی

چنجه معمولی کیلویی

چنجه معمولی کیلویی

بال و کتف مکزیکی

بال و کتف مکزیکی

ماهی

ماهی تیلا پیلا بسته ای

ماهی تیلا پیلا بسته ای

میگو بدون پوست و رگ و دم

میگو بدون پوست و رگ و دم
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۲۲:۰۰
یکشنبه ۱۱:۰۰ تا ۲۲:۰۰
دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۲۲:۰۰
سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۲۲:۰۰
چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۲۲:۰۰
پنج شنبه ۱۱:۰۰ تا ۲۲:۰۰
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۲۲:۰۰