ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

باز است ارسال رایگان

گوشت شترمرغ ساوانا

بلوار سعادت نبش کوچه شقایق

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

تخفیف دارها

دل و جگر یک کیلویی شترمرغ

دل و جگر یک کیلویی شترمرغ

گردن یک کیلویی شترمرغ

گردن یک کیلویی شترمرغ

گوشت فیله یک کیلویی شترمرغ

گوشت فیله یک کیلویی شترمرغ

گوشت لخت ران یک کیلویی شترمرغ

گوشت لخت ران یک کیلویی شترمرغ

گوشت شتر مرغ

دل و جگر یک کیلویی شترمرغ

دل و جگر یک کیلویی شترمرغ

گردن یک کیلویی شترمرغ

گردن یک کیلویی شترمرغ

گوشت فیله یک کیلویی شترمرغ

گوشت فیله یک کیلویی شترمرغ

گوشت لخت ران یک کیلویی شترمرغ

گوشت لخت ران یک کیلویی شترمرغ
شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۳۰
یکشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۳۰
دوشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۳۰
سه شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۳۰
چهارشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۳۰
پنج شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۳۰
جمعه