ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش ارسال رایگان

گوشت شترمرغ ساوانا

بلوار سعادت نبش کوچه شقایق

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

گوشت شتر مرغ

گوشت لخت ران نیم کیلویی شترمرغ

گوشت لخت ران نیم کیلویی شترمرغ

گوشت فیله نیم کیلویی شترمرغ

گوشت فیله نیم کیلویی شترمرغ

دل و جگر شترمرغ نیم کیلو

دل و جگر شترمرغ نیم کیلو

روغن شترمرغ 60 گرمی

روغن شترمرغ 60 گرمی

روغن شترمرغ 500 گرمی

روغن شترمرغ 500 گرمی

روغن شتر 100 گرمی

روغن شتر 100 گرمی

گوشت چرخکرده شترمرغ یک کیلو

گوشت چرخکرده شترمرغ یک کیلو

دل و جگر یک کیلویی شترمرغ

دل و جگر یک کیلویی شترمرغ

گوشت لخت ران یک کیلویی شترمرغ

گوشت لخت ران یک کیلویی شترمرغ

گردن یک کیلویی شترمرغ

گردن یک کیلویی شترمرغ

گوشت فیله یک کیلویی شترمرغ

گوشت فیله یک کیلویی شترمرغ

گوشت گوساله

گوشت گوساله نیم کیلو

گوشت گوساله نیم کیلو

گوشت چرخکرده گوساله یک کیلو

گوشت چرخکرده گوساله یک کیلو

گوشت گوساله یک کیلو

گوشت گوساله یک کیلو
شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۳۰
یکشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۳۰
دوشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۳۰
سه شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۳۰
چهارشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۳۰
پنج شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۳۰
جمعه