ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش ارسال رایگان

گوشت ایزی میت

ملاصدرا رو به روی اندیشه 10

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

گوشت گوسفندی

شیشلیگ گوسفندی یک کیلو

شیشلیگ گوسفندی یک کیلو

ران گوسفندی ممتاز یک کیلو

ران گوسفندی ممتاز یک کیلو

ران گوسفندی درجه بک یک کیلو

ران گوسفندی درجه بک یک کیلو

سردست گوسفندی ممتاز یک کیلو

سردست گوسفندی ممتاز یک کیلو

گردن گوسفندی کامل

گردن گوسفندی کامل

دل و جگر گوسفندی یک کیلو

دل و جگر گوسفندی یک کیلو

راسته گوسفندی یک کیلو

راسته گوسفندی یک کیلو

راسته گوسفندی بی استخوان

راسته گوسفندی بی استخوان

ماهیچه گوسفندی یک کیلو

ماهیچه گوسفندی یک کیلو

مغر راسته گوسفندی یک کیلو

مغر راسته گوسفندی یک کیلو

دنبه گوسفندی یک کیلو

دنبه گوسفندی یک کیلو

چرخ کرده گوسفندی ممتاز یک کیلو

چرخ کرده گوسفندی ممتاز یک کیلو

کله پاچه گوسفندی

تحویل یک روز بعد سفارش
کله پاچه گوسفندی

پاچه گوسفندی

تحویل یک روز بعد سفارش
پاچه گوسفندی

دنده آبگوشتی گوسفندی

دنده آبگوشتی گوسفندی

چرخ کرده مخلوط ممتاز یک کیلو

چرخ کرده مخلوط ممتاز یک کیلو

گردن گوسفندی رولی

گردن گوسفندی رولی

چنجه گوسفندی

چنجه گوسفندی

گوشت گوساله

راسته گوساله یک کیلو

راسته گوساله یک کیلو

چرخ کرده گوساله ممتاز یک کیلو

چرخ کرده گوساله ممتاز یک کیلو

مغز راسته گوساله یک کیلو

مغز راسته گوساله یک کیلو

سفید ران گوساله یک کیلو

سفید ران گوساله یک کیلو

ماهیچه گوساله یک کیلو

ماهیچه گوساله یک کیلو

زبان گوساله

زبان گوساله

ران گوساله یک کیلو

ران گوساله یک کیلو

مغز ران گوساله یک کیلو

مغز ران گوساله یک کیلو

گل ماهیچه گوساله یک کیلو

گل ماهیچه گوساله یک کیلو

چنجه گوساله یک کیلو

چنجه گوساله یک کیلو
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰