ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

بسته است

جزیره پروتئین

خیابان طالقانی

سوسیس

سوسیس بوقلمون 400 گرم جزیره پروتئین

وزن محصول بین 380 الی 420 گرم میباشد
سوسیس بوقلمون 400 گرم جزیره پروتئین

سوسیس مرغ 400 گرمی جزیره پروتئین

وزن محصول بین 380 الی 420 گرم می باشد
سوسیس مرغ 400 گرمی جزیره پروتئین

سوسیس کبابی 400 گرم جزیره پروتئین

وزن محصول بین 380 الی 420 گرم می باشد
سوسیس کبابی 400 گرم جزیره پروتئین

سوسیس سوجوک 350 گرم جزیره پروتئین

وزن محصول بین 330 الی 370 گرم میباشد
سوسیس سوجوک 350 گرم جزیره پروتئین

سوسیس گوشت 400 گرم جزیره پروتئین

وزن محصول بین 380 الی 420 گرم می باشد
سوسیس گوشت 400 گرم جزیره پروتئین

سوسیس روبین 400 گرم جزیره پروتئین

سوسیس روبین 400 گرم جزیره پروتئین

سوسیس گودا 400 گرم جزیره پروتئین

وزن محصول بین 380 الی 420 گرم میباشد
سوسیس گودا 400 گرم جزیره پروتئین

سوسیس گوشت و مرغ 400 گرم جزیره پروتئین

وزن محصول بین 380 الی 420 گرم می باشد
سوسیس گوشت و مرغ 400 گرم جزیره پروتئین

سوسیس بره 400 گرم جزیره پروتئین

وزن محصول بین 380 الی 420 گرم می باشد
سوسیس بره 400 گرم جزیره پروتئین

کالباس

کالباس پپرونی 250 گرم جزیره پروتئین

وزن محصول بین 230 گرم الی 270 گرم میباشد.
کالباس پپرونی 250 گرم جزیره پروتئین

کالباس ژامبون گوشت ویژه 250 گرم جزیره پروتئین

وزن محصول بین 230 الی 270 گرم میباشد.
کالباس ژامبون گوشت ویژه 250 گرم جزیره پروتئین

کالباس ژامبون بوقلمون 250 گرم جزیره پروتئین

وزن محصول بین 230 الی 270 گرم میباشد
کالباس ژامبون بوقلمون 250 گرم جزیره پروتئین

ژامبون بره 250 گرم جزیره پروتئین

ژامبون بره 250 گرم جزیره پروتئین

بیکن مرغ 250 گرم جزیره پروتئین

وزن محصول بین 230 گرم الی 270 گرم میباشد
بیکن مرغ 250 گرم جزیره پروتئین

بیکن گوشت و مرغ 250 گرم جزیره پروتئین

وزن محصول بین 230 الی 270 گرم میباشد
بیکن گوشت و مرغ 250 گرم جزیره پروتئین

بیکن گوشت 250 گرم جزیره پروتئین

وزن محصول بین 230 الی 270 گرم میباشد
بیکن گوشت 250 گرم جزیره پروتئین

کالباس سالامی پنیری 250 گرم جزیره پروتئین

وزن محصول بین 230 گرم الی 270 گرم میباشد
کالباس سالامی پنیری 250 گرم جزیره پروتئین

سایر

همبرگر ذغالی 2 عددی جزیره پروتئین

همبرگر ذغالی 2 عددی جزیره پروتئین

همبرگر معمولی 2 عددی جزیره پروتئین

همبرگر معمولی 2 عددی جزیره پروتئین

فیله سوخاری 350 گرم جزیره پروتئین

فیله سوخاری 350 گرم جزیره پروتئین

همبرگر ویژه 2 عددی جزیره پروتئین

همبرگر ویژه 2 عددی جزیره پروتئین

سالاد الویه آماده بسته بندی مخصوص جزیره پروتئین

سالاد الویه آماده بسته بندی مخصوص جزیره پروتئین

ناگت مرغ 300 گرم جزیره پروتئین

ناگت مرغ 300 گرم جزیره پروتئین

کوردن بلو 250 گرم جزیره پروتئین

کوردن بلو 250 گرم جزیره پروتئین
شنبه ۰۰:۱۵ تا ۲۳:۴۵
یکشنبه ۰۰:۱۵ تا ۲۳:۴۵
دوشنبه ۰۰:۱۵ تا ۲۳:۴۵
سه شنبه ۰۰:۱۵ تا ۲۳:۴۵
چهارشنبه ۰۰:۱۵ تا ۲۳:۴۵
پنج شنبه ۰۰:۱۵ تا ۲۳:۴۵
جمعه ۰۰:۱۵ تا ۲۳:۴۵