ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

بسته است

سبزی آماده اکبری

خیابان توحید

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

سبزیجات

سبزی آشی نیم کیلویی سبزی اکبری

سبزی آشی نیم کیلویی سبزی اکبری

سبزی خوردن 500 گرمی پاک شده سبزی اکبری

سبزی خوردن 500 گرمی پاک شده سبزی اکبری

سبزی اسفناجی 1000گرمی سبزی اکبری

سبزی اسفناجی 1000گرمی سبزی اکبری

سبزی آش 1000گرمی سبزی اکبری

سبزی آش 1000گرمی سبزی اکبری

پیاز داغ 1000گرمی سبزی آماده اکبری

پیاز داغ 1000گرمی سبزی آماده اکبری

قورمه سرخ شده ۵۰۰گرمی سبزی اکبری

قورمه سرخ شده ۵۰۰گرمی سبزی اکبری

مخلوط سبزیجات یک کیلویی سبزی اکبری

مخلوط سبزیجات یک کیلویی سبزی اکبری

سبزی سوپی یک کیلویی تازه سبزی اکبری

سبزی سوپی یک کیلویی تازه سبزی اکبری

کرفس سرخ شده یک کیلویی سبزی اکبری

کرفس سرخ شده یک کیلویی سبزی اکبری

قورمه سرخ شده یک کیلویی سبزی اکبری

قورمه سرخ شده یک کیلویی سبزی اکبری

سبزی کوکویی یک کیلویی منجمد سبزی اکبری

سبزی کوکویی یک کیلویی منجمد سبزی اکبری

سبزی کوکویی یک کیلوگرمی سبزی اکبری

سبزی کوکویی یک کیلوگرمی سبزی اکبری

سبزی کوکویی 500 گرمی سبزی اکبری

سبزی کوکویی 500 گرمی  سبزی اکبری

سبزی پلویی سرخ شده یک کیلویی تازه سبزی اکبری

سبزی پلویی سرخ شده یک کیلویی تازه سبزی اکبری

کرفس سرخ شده 500 گرمی سبزی اکبری

کرفس سرخ شده 500 گرمی سبزی اکبری

سبزی آشی 500 گرمی منجمد سبزی اکبری

سبزی آشی 500 گرمی منجمد سبزی اکبری

کنگر سرخ شده 500 گرمی سبزی اکبری

کنگر سرخ شده 500 گرمی سبزی اکبری

صیفی جات

باقالی سبز یک کیلویی سبزی اکبری

باقالی سبز یک کیلویی سبزی اکبری

سیر داغ 500گرمی سبزی اکبری

سیر داغ 500گرمی سبزی اکبری

باقالی قاتوق 1000گرمی سبزی اکبری

باقالی قاتوق 1000گرمی سبزی اکبری

سیرداغ 1000گرمی سبزی اکبری

سیرداغ 1000گرمی سبزی اکبری

سیر چرخ کرده 1000گرمی سبزی اکبری

سیر چرخ کرده 1000گرمی سبزی اکبری

لوبیا خام 1000گرمی سبزی آماده اکبری

لوبیا خام 1000گرمی سبزی آماده اکبری

لوبیا سبز خام خرد شده 2 کیلویی سبزی اکبری

لوبیا سبز خام خرد شده 2 کیلویی سبزی اکبری

نخود فرنگی یک کیلویی سبزی اکبری

نخود فرنگی یک کیلویی سبزی اکبری

لوبیا سبز سرخ شده یک کیلویی سبزی اکبری

لوبیا سبز سرخ شده یک کیلویی سبزی اکبری

ذرت بخارپز یک کیلوگرمی منجمد سبزی اکبری

ذرت بخارپز یک کیلوگرمی منجمد سبزی اکبری

لوبیا سبز سرخ شده نیم کیلویی سبزی اکبری

لوبیا سبز سرخ شده نیم کیلویی سبزی اکبری

بادمجان سرخ شده یک کیلویی سبزی اکبری

بادمجان سرخ شده یک کیلویی سبزی اکبری

بادمجان سرخ شده 500 گرمی سبزی اکبری

بادمجان سرخ شده 500 گرمی سبزی اکبری

نخودفرنگی 500 گرمی منجمد سبزی اکبری

نخودفرنگی 500 گرمی منجمد سبزی اکبری

باقالی قاتوق 500 گرمی منجمد سبزی اکبری

باقالی قاتوق 500 گرمی منجمد سبزی اکبری

سیرداغ 200 گرمی سبزی اکبری

سیرداغ  200 گرمی سبزی اکبری

پیاز داغ نگینی 500 گرمی سبزی اکبری

پیاز داغ نگینی 500 گرمی سبزی اکبری

بادمجان کبابی 500 گرمی سبزی اکبری

بادمجان کبابی 500 گرمی سبزی اکبری

پیاز داغ خلالی 500 گرمی سبزی اکبری

پیاز داغ خلالی 500 گرمی سبزی اکبری

لوبیا سبز خام خرد شده یک کیلویی سبزی اکبری

لوبیا سبز خام خرد شده یک کیلویی سبزی اکبری
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰