ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش

سوپر گوشت علیجانی

خیابان فردوسی شمالی بالاتر از بیمارستان دهخدا

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

گوشت

گوشت چرخکرده گوسفندی یک کیلو

گوشت چرخکرده گوسفندی یک کیلو

راسته بدون استخوان و بدون چربی گوساله یک کیلو

راسته بدون استخوان و بدون چربی گوساله یک کیلو

گوشت گوساله ران و سردست یک کیلو

گوشت گوساله ران و سردست یک کیلو

ماهیچه گوساله یک کیلو

ماهیچه گوساله یک کیلو

ماهیچه گوسفندی یک کیلو

ماهیچه گوسفندی یک کیلو

ران و سردست گوسفندی بدون چربی یک کیلو

ران و سردست گوسفندی بدون چربی یک کیلو

راسته بدون استخوان گوسفندی یک کیلو

راسته بدون استخوان گوسفندی یک کیلو

گردن گوسفندی یک کیلو

گردن گوسفندی یک کیلو

دنبه گوسفندی یک کیلو

دنبه گوسفندی یک کیلو
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۳۰ تا ۲۲:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۳۰ تا ۲۲:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۳۰ تا ۲۲:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۳۰ تا ۲۲:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۳۰ تا ۲۲:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۳۰ تا ۲۲:۰۰
جمعه