ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش ارسال رایگان

سوپر گوشت سناتور

خیابان بلوار سعادت رو به روی اتومبیل مرکزی

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

گوشت گوساله

قلوه گاه گوساله نیم کیلو گوشت سناتور

قلوه گاه گوساله نیم کیلو گوشت سناتور

گوشت چرخکرده گوساله یک کیلویی گوشت سناتور

گوشت چرخکرده گوساله یک کیلویی گوشت سناتور

گوشت چرخکرده گوساله نیم کیلویی گوشت سناتور

گوشت چرخکرده گوساله نیم کیلویی گوشت سناتور

مغز راسته گوساله نیم کیلو گوشت سناتور

مغز راسته گوساله نیم کیلو گوشت سناتور

مغز راسته گوساله یک کیلو گوشت سناتور

مغز راسته گوساله یک کیلو گوشت سناتور

مغز ران گوساله یک کیلو گوشت سناتور

مغز ران گوساله یک کیلو گوشت سناتور

فیله گوساله یک کیلو گوشت سناتور

فیله گوساله یک کیلو گوشت سناتور

چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند یک کیلویی گوشت سناتور

چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند یک کیلویی گوشت سناتور

فیله گوساله نیم کیلو گوشت سناتور

فیله گوساله نیم کیلو گوشت سناتور

مغز ران گوساله نیم کیلو گوشت سناتور

مغز ران گوساله نیم کیلو گوشت سناتور

ماهیچه گوساله یک کیلو گوشت سناتور

ماهیچه گوساله یک کیلو گوشت سناتور

ماهیچه گوساله نیم کیلو گوشت سناتور

ماهیچه گوساله نیم کیلو گوشت سناتور

قلوه گاه گوساله یک کیلو گوشت سناتور

قلوه گاه گوساله یک کیلو گوشت سناتور

گوشت گوسفندی

راسته گوسفندی یک کیلو گوشت سناتور

راسته گوسفندی یک کیلو گوشت سناتور

راسته گوسفندی نیم کیلو گوشت سناتور

راسته گوسفندی نیم کیلو گوشت سناتور

ماهیچه گوسفندی یک کیلویی گوشت سناتور

ماهیچه گوسفندی یک کیلویی گوشت سناتور

گوشت چرخ کرده گوسفندی یک کیلو گوشت سناتور

گوشت چرخ کرده گوسفندی یک کیلو گوشت سناتور

گوشت چرخ کرده گوسفندی نیم کیلو گوشت سناتور

گوشت چرخ کرده گوسفندی نیم کیلو گوشت سناتور

گوشت گوسفندی ران و سردست یک کیلو گوشت سناتور

گوشت گوسفندی ران و سردست یک کیلو گوشت سناتور

قلوه گاه گوسفندی یک کیلو گوشت سناتور

قلوه گاه گوسفندی یک کیلو گوشت سناتور

گردن گوسفندی یک کیلو گوشت سناتور

گردن گوسفندی یک کیلو گوشت سناتور

گردن گوسفندی نیم کیلو گوشت سناتور

گردن گوسفندی نیم کیلو گوشت سناتور

قلوه گاه گوسفندی نیم کیلو گوشت سناتور

قلوه گاه گوسفندی نیم کیلو گوشت سناتور

ماهیچه گوسفندی نیم کیلویی گوشت سناتور

ماهیچه گوسفندی نیم کیلویی گوشت سناتور
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
جمعه