ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

بسته است

آلایشی افتخارجو

لیا

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

تخفیف دارها

جگر گوساله تازه 500 گرمی افتخارجو

جگر گوساله تازه 500 گرمی افتخارجو

قلم گوساله 1500 کیلویی افتخارجو

قلم گوساله 1500 کیلویی افتخارجو

کله پاچه گوسفندی تازه افتخارجو

کله پاچه گوسفندی تازه افتخارجو

دنبالیچه گوساله 800 گرمی

دنبالیچه گوساله 800 گرمی

سیراب شیردان تازه گوسفندی افتخارجو

سیراب شیردان تازه گوسفندی افتخارجو

محصولات آلایشی ( کله پاچه و سیراب شیردان )

گوشت دمبالیچه گوساله تازه 800 گرمی افتخارجو

گوشت دمبالیچه گوساله تازه 800 گرمی افتخارجو

کله بدون مغز و زبان افتخارجو

کله بدون مغز و زبان افتخارجو

پاچه گوسفندی 4 عددی افتخارجو

پاچه گوسفندی 4 عددی افتخارجو

سیراب گوساله آلایشی جواد

سیراب گوساله آلایشی جواد

جگر گوساله تازه 500 گرمی افتخارجو

جگر گوساله تازه 500 گرمی افتخارجو

کله پاچه نیم دست 2 عدد پاچه و زبان افتخارجو

کله پاچه نیم دست 2 عدد پاچه و زبان افتخارجو

جگر سفید گوسفندی 500 گرمی افتخارجو

جگر سفید گوسفندی 500 گرمی افتخارجو

جگر گوسفندی 500 گرمی افتخارجو

جگر گوسفندی 500 گرمی افتخارجو

مغز گوساله یک عددی افتخارجو

مغز گوساله یک عددی افتخارجو

زبان گوسفندی سه عددی افتخارجو

زبان گوسفندی سه عددی افتخارجو

سیراب شیردان گوساله یک کیلویی افتخارجو

سیراب شیردان گوساله یک کیلویی افتخارجو

پاچه گوسفندی فله چهار عددی آلایشی جواد

پاچه گوسفندی فله چهار عددی آلایشی جواد

دل گوساله 500 گرمی افتخارجو

دل گوساله 500 گرمی افتخارجو

قلوه گوساله 500 گرمی افتخارجو

قلوه گوساله 500 گرمی افتخارجو

زبان گوساله اسلایس 500 گرمی افتخارجو

زبان گوساله اسلایس 500 گرمی افتخارجو

جگر سفید گوساله 1000 گرمی افتخارجو

جگر سفید گوساله 1000 گرمی افتخارجو

قلم گوساله 1500 کیلویی افتخارجو

قلم گوساله 1500 کیلویی افتخارجو

کله پاچه گوسفندی تازه افتخارجو

کله پاچه گوسفندی تازه افتخارجو

دنبالیچه گوساله 800 گرمی

دنبالیچه گوساله 800 گرمی

پاچه گوساله یک عددی افتخارجو

پاچه گوساله یک عددی افتخارجو

زبان گوسفندی دو عددی افتخارجو

زبان گوسفندی دو عددی افتخارجو

زبان گوساله تازه 1۰۰۰ گرمی افتخارجو

زبان گوساله تازه 1۰۰۰ گرمی افتخارجو

سیراب گوسفندی فله آلایشی جواد

سیراب گوسفندی فله آلایشی جواد

کله گوسفندی بدون مغز و زبان آلایشی جواد

کله گوسفندی بدون مغز و زبان آلایشی جواد

سیراب شیردان تازه گوسفندی افتخارجو

سیراب شیردان تازه گوسفندی افتخارجو
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
پنج شنبه
جمعه