ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

باز است

لبنیات بهپاک 2

دانشگاه چهارراه استاندارد روبروی بانک صادرات

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

تخفیف دارها

زیتون کنسروی ریز نیم کیلویی

زیتون کنسروی ریز نیم کیلویی

گردو

گردو اعلا صدرصد ایرانی نیم کیلویی

گردو اعلا صدرصد ایرانی نیم کیلویی

گردو اعلا صدرصد ایرانی یک کیلویی

گردو اعلا صدرصد ایرانی یک کیلویی

تخم بلدرچین

تخم بلدرچین 12 تایی

تخم بلدرچین 12 تایی

ارده

ارده فله یک کیلویی

ارده فله یک کیلویی

ارده تنوری هفتصد گرمی

ارده تنوری هفتصد گرمی

ارده سنتی اردکان (احتشام) با کنجد ایرانی 700 گرمی

ارده سنتی اردکان (احتشام) با کنجد ایرانی 700 گرمی

ارده سنتی اردکان (احتشام) با کنجد ایرانی 400 گرمی

ارده سنتی اردکان (احتشام) با کنجد ایرانی 400 گرمی

زیتون

زیتون شکسته نیم کیلویی

زیتون شکسته نیم کیلویی

زیتون شکسته یک کیلویی

زیتون شکسته یک کیلویی

زیتون بی هسته سیصد گرمی

زیتون بی هسته سیصد گرمی

زیتون درشت سیصد گرمی

زیتون درشت سیصد گرمی

زیتون درشت یک کیلویی

زیتون درشت یک کیلویی

زیتون بی هسته نیم کیلویی

زیتون بی هسته نیم کیلویی

زیتون درشت نیم کیلویی

زیتون درشت نیم کیلویی

زیتون بی هسته یک کیلویی

زیتون بی هسته یک کیلویی

زیتون کنسروی ریز نیم کیلویی

زیتون کنسروی ریز نیم کیلویی

زیتون شکسته سیصد گرمی

زیتون شکسته سیصد گرمی

زیتون کنسروی ریز یک کیلویی

زیتون کنسروی ریز یک کیلویی

زیتون کنسروی ریز سیصد گرمی

زیتون کنسروی ریز سیصد گرمی

سمنو

شنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۲:۳۰
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۲:۳۰
دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۲:۳۰
سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۲:۳۰
چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۲:۳۰
پنج شنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۲:۳۰
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۲۲:۳۰