ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

باز است ارسال رایگان

سوپر گوشت میرداماد

غیاث آباد

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

تخفیف دارها

آبگوشتی مخلوط گوسفندی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

آبگوشتی مخلوط گوسفندی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

ران و دست گوسفندی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

ران و دست گوسفندی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

چرخ کرده با چربی (40 درصد چربی ) نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

چرخ کرده با چربی (40 درصد چربی ) نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گوشت گوسفندی

دنده گوسفندی آبگوشتی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

دنده گوسفندی آبگوشتی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

دنبه نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

دنبه نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

راسته بدون استخوان گوسفندی چنجه نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

راسته بدون استخوان گوسفندی چنجه نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

آبگوشتی مخلوط گوسفندی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

آبگوشتی مخلوط گوسفندی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

راسته و گردن گوسفندی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

راسته و گردن گوسفندی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

ماهیچه گوسفندی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

ماهیچه گوسفندی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

شیشلیک گوسفندی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

شیشلیک گوسفندی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

ران و دست گوسفندی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

ران و دست گوسفندی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

راسته بدون استخوان گوسفندی چنجه یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

راسته بدون استخوان گوسفندی چنجه یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

آبگوشتی مخلوط گوسفندی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

آبگوشتی مخلوط گوسفندی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

دنده گوسفندی آبگوشتی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

دنده گوسفندی آبگوشتی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

دنبه یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

دنبه یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

ماهیچه گوسفندی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

ماهیچه گوسفندی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

راسته و گردن گوسفندی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

راسته و گردن گوسفندی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

ران و دست گوسفندی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

ران و دست گوسفندی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

شیشلیک گوسفندی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

شیشلیک گوسفندی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

چرخکرده

چرخ کرده گوسفندی و گوساله بی چربی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

چرخ کرده گوسفندی و گوساله بی چربی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

چرخ کرده با چربی (40 درصد چربی ) نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

چرخ کرده با چربی (40 درصد چربی ) نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گوشت بی چربی گوساله چرخ کرده نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گوشت بی چربی گوساله چرخ کرده نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

کوبیده مجاز شده خام نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

کوبیده مجاز شده خام نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گوشت همبرگری نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گوشت همبرگری نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

کوبیده مجاز شده خام یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

کوبیده مجاز شده خام یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گوشت همبرگری یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گوشت همبرگری یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

چرخ کرده با چربی (40 درصد چربی ) یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

چرخ کرده با چربی (40 درصد چربی ) یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

چرخ کرده گوسفندی و گوساله بی چربی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

چرخ کرده گوسفندی و گوساله بی چربی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گوشت گوساله

راسته کبابی گوساله بدون چربی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

راسته کبابی گوساله بدون چربی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گل ماهیچه گوساله نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گل ماهیچه گوساله نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

فیله کبابی گوساله بدون چربی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

فیله کبابی گوساله بدون چربی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گوشت خورشتی گوساله نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گوشت خورشتی گوساله نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

چنجه راسته گوساله نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

چنجه راسته گوساله نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

قلوه گاه گوساله اعلا نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

قلوه گاه گوساله اعلا نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

فیله کبابی گوساله بدون چربی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

فیله کبابی گوساله بدون چربی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

راسته کبابی گوساله بدون چربی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

راسته کبابی گوساله بدون چربی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

قلوه گاه گوساله اعلا یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

قلوه گاه گوساله اعلا یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

چنجه راسته گوساله یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

چنجه راسته گوساله یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گل ماهیچه گوساله یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گل ماهیچه گوساله یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گوشت بی چربی گوساله چرخ کرده یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گوشت بی چربی گوساله چرخ کرده یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گوشت خورشتی گوساله یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گوشت خورشتی گوساله یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

قلم گوساله یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

قلم گوساله یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
پنج شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
جمعه