ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش ارسال رایگان %2

سوپر گوشت میرداماد

خیابان غیاث آباد

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

گوشت گوسفندی

راسته و فیله گوسفندی بدون استخوان نیم کیلو

راسته و فیله گوسفندی بدون استخوان نیم کیلو

شیشلیک گوسفندی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

شیشلیک گوسفندی  نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

ماهیچه گوسفندی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

ماهیچه گوسفندی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

دنده گوسفندی آبگوشتی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

دنده گوسفندی آبگوشتی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

راسته و گردن گوسفندی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

راسته و گردن گوسفندی  نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گوشت کبابی چنجه گوسفندی

گوشت کبابی چنجه گوسفندی

ران و دست گوسفندی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

ران و دست گوسفندی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

آبگوشتی مخلوط گوسفندی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

آبگوشتی مخلوط گوسفندی  نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

جگر گوسفندی یک کیلو

جگر گوسفندی یک کیلو

راسته گوسفندی با استخوان

راسته گوسفندی با استخوان

جگر گوسفندی نیم کیلو

جگر گوسفندی نیم کیلو

گردن گوسفندی هر نیم کیلو

گردن گوسفندی هر نیم کیلو

راسته گوسفندی نیم کیلو با استخوان

راسته گوسفندی نیم کیلو با استخوان

گردن گوسفندی هر یک کیلو

گردن گوسفندی هر یک کیلو

دنبه نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

دنبه نیم  کیلویی سوپر گوشت میرداماد

راسته و فیله گوسفندی بدون استخوان یک کیلو

راسته و فیله گوسفندی بدون استخوان یک کیلو

آبگوشتی مخلوط گوسفندی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

آبگوشتی مخلوط گوسفندی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

دنده گوسفندی آبگوشتی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

دنده گوسفندی آبگوشتی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

دنبه یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

دنبه یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

ماهیچه گوسفندی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

ماهیچه گوسفندی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

راسته و گردن گوسفندی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

راسته و گردن گوسفندی  یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

شیشلیک گوسفندی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

شیشلیک گوسفندی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

ران و دست گوسفندی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

ران و دست گوسفندی  یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

چرخکرده

گوشت بی چربی گوساله چرخ کرده نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گوشت بی چربی گوساله چرخ کرده نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

کوبیده مجاز شده خام نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

کوبیده مجاز شده خام  نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

چرخ کرده گوسفندی و گوساله بی چربی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

چرخ کرده گوسفندی و گوساله بی چربی نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

کوبیده مجاز شده خام یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

کوبیده مجاز شده خام  یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

چرخ کرده کبابی یک کیلو

چرخ کرده کبابی یک کیلو

چرخ کرده گوسفندی و گوساله بی چربی یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

چرخ کرده گوسفندی و گوساله بی چربی  یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گوشت گوساله

راسته مغزی گوساله نیم کیلو

راسته مغزی گوساله نیم کیلو

گوشت خورشتی گوساله نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گوشت خورشتی گوساله نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد

فیله گوساله پاک شده نیم کیلو

فیله گوساله پاک شده نیم کیلو

راسته مغزی گوساله یک کیلو

راسته مغزی گوساله یک کیلو

فیله گوساله پاک شده یک کیلو

فیله گوساله پاک شده یک کیلو

گوشت کبابی چنجه گوساله

گوشت کبابی چنجه گوساله

گل ماهیچه گوساله یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گل ماهیچه گوساله یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

قلوه گاه گوساله اعلا یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

قلوه گاه گوساله اعلا یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گوشت بی چربی گوساله چرخ کرده یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گوشت بی چربی گوساله چرخ کرده یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گوشت خورشتی گوساله یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

گوشت خورشتی گوساله یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

قلم گوساله یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

قلم گوساله یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد

استیک

استیک تی بن (هر یک کیلو)

سفارش گیری از چهار روز قبل
استیک تی بن (هر یک کیلو)

استیک راسته گوساله

سفارش گیری از چهار روز قبل
استیک راسته گوساله

استیک ریبای(هر یک کیلو)

سفارش گیری از چهار روز قبل
استیک ریبای(هر یک کیلو)
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
پنج شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
جمعه