ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

بسته است

گوشت منجمد نوید

استان قزوین

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

گوشت منجمد

گوشت ران منجمد برزیلی هر کیلو

گوشت ران منجمد برزیلی هر کیلو

گوشت منجمد سردست برزیلی هر کیلو

گوشت منجمد سردست برزیلی هر کیلو
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰
دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰
سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰
چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰
پنج شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰
جمعه