ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

باز است

مرغ امیر پامیر

خیابان بلوار

تخفیف دارها

ساق ران 800 گرمی مرغ پامیر

ساق ران 800 گرمی مرغ پامیر

فیله مرغ 800 گرمی پامیر

فیله مرغ 800 گرمی پامیر

جوجه کبابی سینه زعفرانی یک کیلو گرمی مرغ پامیر

جوجه کبابی سینه زعفرانی یک کیلو گرمی مرغ پامیر

مرغ

شنیسل سینه مرغ 800 گرمی پامیر

شنیسل سینه مرغ 800 گرمی پامیر

فیله مرغ 800 گرمی پامیر

فیله مرغ 800 گرمی پامیر

ساق ران 800 گرمی مرغ پامیر

ساق ران 800 گرمی مرغ پامیر

سینه بی پوست 1500 گرمی پامیر

سینه بی پوست 1500 گرمی پامیر

ران بی پوست 1500 گرمی پامیر

ران بی پوست 1500 گرمی پامیر

ساق ران 1500 گرمی پامیر

ساق ران 1500 گرمی پامیر

مرغ طعم دار

جوجه کبابی سینه زعفرانی یک کیلو گرمی مرغ پامیر

جوجه کبابی سینه زعفرانی یک کیلو گرمی مرغ پامیر

جوجه کباب کره ای یک کیلو گرمی پامیر

جوجه کباب کره ای یک کیلو گرمی پامیر

جوجه کباب سبزیجات یک کیلو گرمی مرغ پامیر

جوجه کباب سبزیجات یک کیلو گرمی مرغ پامیر

جوجه کباب چیلی یک کیلو گرمی پامیر

جوجه کباب چیلی یک کیلو گرمی پامیر

جوجه کباب ماستی یک کیلوگرمی مرغ پامیر

جوجه کباب ماستی یک کیلوگرمی مرغ پامیر

جوجه کباب ران زعفرانی یک کیلو گرمی پامیر

جوجه کباب ران زعفرانی یک کیلو گرمی پامیر

هات وینگز یک کیلو گرمی پامیر

هات وینگز یک کیلو گرمی پامیر

جوجه کباب ترش یک کیلو گرمی پامیر

جوجه کباب ترش یک کیلو گرمی پامیر
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰
یکشنبه ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰
دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰
سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰
چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰
پنج شنبه ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰
جمعه