ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

باز است ارسال رایگان

آجیل افشار

انبار مرکزی قزوین خرید

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

تخفیف دارها

بادام زمینی آبلیمویی اعلا 500 گرم قزوین خرید

بادام زمینی آبلیمویی اعلا 500 گرم قزوین خرید

مغز گردو الموت 500 گرم قزوین خرید

مغز گردو الموت 500 گرم قزوین خرید

بادام زمینی آستانه اعلا 500 گرم قزوین خرید

بادام زمینی آستانه اعلا 500 گرم قزوین خرید

آجیل

پسته احمد آقایی خام اعلا 500 گرم قزوین خرید

پسته احمد آقایی خام اعلا 500 گرم قزوین خرید

پسته فندقی شور اعلا 500 گرم قزوین خرید

پسته فندقی شور اعلا 500 گرم قزوین خرید

مغز بادام خام اعلا 500 گرم قزوین خرید

مغز بادام خام اعلا 500 گرم قزوین خرید

پسته اکبری دستچین درشت اعلا 500 گرم قزوین خرید

پسته اکبری دستچین درشت اعلا 500 گرم قزوین خرید

فندق شور قزوین اعلا 500 گرم قزوین خرید

فندق شور قزوین  اعلا 500 گرم قزوین خرید

مغز بادام شور اعلا 500 گرم قزوین خرید

مغز بادام شور اعلا 500 گرم قزوین خرید

پسته احمد آقایی دستچین اعلا 500 گرم قزوین خرید

پسته احمد آقایی دستچین اعلا 500 گرم قزوین خرید

بادام هندی اعلا 500 گرم قزوین خرید

بادام هندی اعلا 500 گرم قزوین خرید

بادام زمینی آبلیمویی اعلا 500 گرم قزوین خرید

بادام زمینی آبلیمویی اعلا 500 گرم قزوین خرید

انجیر خشک درشت اعلا 500 گرم قزوین خرید

انجیر خشک درشت اعلا 500 گرم قزوین خرید

بادام منقا اعلا 500 گرم قزوین خرید

بادام منقا اعلا 500 گرم قزوین خرید

نخود گل اعلا 500 گرم قزوین خرید

نخود گل اعلا 500 گرم قزوین خرید

نخود چی 1000 گرم اعلا قزوین خرید

نخود چی 1000 گرم اعلا قزوین خرید

آجیل مخلوط با تخمه 500 گرمی

آجیل مخلوط با تخمه 500 گرمی

آجیل 4 مغز 500 گرمی

آجیل 4 مغز 500 گرمی

آجیل 4 مغز 500 گرمی اعلا

آجیل 4 مغز 500 گرمی اعلا

مغز گردو الموت 500 گرم قزوین خرید

مغز گردو الموت 500 گرم قزوین خرید

انجیر خشک پرک اعلا 500 گرم قزوین خرید

انجیر خشک پرک اعلا 500 گرم قزوین خرید

بادام زمینی آستانه اعلا 500 گرم قزوین خرید

بادام زمینی آستانه اعلا 500 گرم قزوین خرید

پسته فندقی خام اعلا 500 گرم قزوین خرید

پسته فندقی خام اعلا 500 گرم قزوین خرید

توت خشک اعلا 500 گرم قزوین خرید

توت خشک اعلا 500 گرم قزوین خرید

توت خشک معمولی 500 گرم قزوین خرید

توت خشک معمولی 500 گرم قزوین خرید

تخمه

تخمه کدو گوشتی دو آتیشه 500 گرم قزوین خرید

تخمه کدو گوشتی دو آتیشه 500 گرم قزوین خرید

تخمه دور سفید نمکی سنقر کرمانشاه 500 گرم

تخمه دور سفید نمکی سنقر کرمانشاه 500 گرم

تخمه دور سفید گلپری سنقر کرمانشاه 500 گرم

تخمه دور سفید گلپری سنقر کرمانشاه 500 گرم

تخمه ژاپنی اعلا 500 گرم قزوین خرید

تخمه ژاپنی اعلا 500 گرم قزوین خرید

تخمه دور سفید گلپر 500 گرم قزوین خرید

تخمه دور سفید گلپر 500 گرم قزوین خرید

تخمه هندوانه 500 گرم

تخمه هندوانه 500 گرم

تخمه کدو گوشتی ممتاز 500 گرمی آجیل قزوین خرید

تخمه کدو گوشتی ممتاز 500 گرمی آجیل قزوین خرید

تخمه کدو گوشتی دستچین 500 گرم قزوین خرید

تخمه کدو گوشتی دستچین 500 گرم قزوین خرید

تخمه دور سفید جارویی 500 گرم اعلا قزوین خرید

تخمه دور سفید جارویی 500 گرم اعلا قزوین خرید

تخمه دور سفید نمکی 500 گرم قزوین خرید

تخمه دور سفید نمکی 500 گرم قزوین خرید

میوه خشک

خرما خاصویی 1000 گرم قزوین خرید

خرما خاصویی 1000 گرم قزوین خرید

کشمش شانی اعلا 500 گرم قزوین خرید

کشمش شانی اعلا 500 گرم قزوین خرید

کشمش سبز 500 گرم اعلا قزوین خرید

کشمش سبز 500 گرم اعلا قزوین خرید

آلو شرابی اعلا 1000 گرم قزوین خرید

آلو شرابی اعلا 1000 گرم قزوین خرید

آلو سیاه درشت اعلا 1000 گرم قزوین خرید

آلو سیاه درشت اعلا 1000 گرم قزوین خرید

آلو مشهدی اعلا 500 گرم قزوین خرید

آلو مشهدی اعلا 500 گرم قزوین خرید

برگه زرد آلو اعلا 500 گرم قزوین خرید

برگه زرد آلو اعلا 500 گرم قزوین خرید

کشمش بیدانه آفتابی اعلا 1000 گرم قزوین خرید

کشمش بیدانه آفتابی اعلا 1000 گرم قزوین خرید
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۳:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۳:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۳:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۳:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۳:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۳:۰۰
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۳:۰۰