ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

بسته است

نان سنگک نمونه

خیابان ولیعصر

نان

کنجدی معمولی

حداکثر تعداد سفارش۶ عدد
کنجدی معمولی

سنگک پر کنجد دوطرف

حداکثر تعداد سفارش۶ عدد
سنگک پر کنجد دوطرف

کیسه نان

کیسه نان

گونی آرد 40 کیلویی

گونی آرد 40 کیلویی

آرد سنگک سبوس دار

آرد سبوس دار
آرد سنگک سبوس دار
شنبه ۰۷:۳۰ تا ۱۰:۳۰ - ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰
یکشنبه ۰۷:۳۰ تا ۱۰:۳۰ - ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰
دوشنبه ۰۷:۳۰ تا ۱۰:۳۰ - ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰
سه شنبه
چهارشنبه ۰۷:۳۰ تا ۱۰:۳۰ - ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰
پنج شنبه ۰۷:۳۰ تا ۱۰:۳۰ - ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰
جمعه ۰۷:۳۰ تا ۱۰:۳۰ - ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰