ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش %3

ماهی پاک شده امیر

قزوین خرید

فیله ماهی

فیله قزل آلا 800 گرمی

فیله قزل آلا 800 گرمی

فیله قزل آلا 1000 گرمی

فیله قزل آلا 1000 گرمی

فیله سالمون 800 گرمی

فیله سالمون 800 گرمی

فیله سالمون 1000 گرمی

فیله سالمون 1000 گرمی

ماهی اسلایسی

شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
پنج شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
جمعه