ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

بسته است ارسال رایگان

سبزیجات معطر

نادری جنوبی روبروی کوجه امیر امجد

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

تخفیف دارها

سبزی خورشتی خورد شده خام 500 گرمی

سبزی خورشتی خورد شده خام 500 گرمی

ذرت بسته 300 گرمی

ذرت بسته 300 گرمی

سبزی خام

سبزی پلویی خورد شده خام 500 گرمی

سبزی پلویی خورد شده خام 500 گرمی

سبزی آشی خورد شده خام 500 گرمی

سبزی آشی خورد شده خام 500 گرمی

سبزی خورشتی خورد شده خام 500 گرمی

سبزی خورشتی خورد شده خام 500 گرمی

ذرت بسته 300 گرمی

ذرت بسته 300 گرمی

باقالی قاتوق بسته 400 گرمی

باقالی قاتوق بسته 400 گرمی

نخود سبز بسته 300 گرمی

نخود سبز بسته 300 گرمی

سبزی کوکویی خورد شده خام 500 گرمی

سبزی کوکویی خورد شده خام 500 گرمی

سایر

سیرترشی درجه یک یک کیلو و ششصد گرمی

سیرترشی درجه یک یک کیلو و ششصد گرمی

سبزی سرخ شده

کرفس سرخ شده بسته 400 گرمی

کرفس سرخ شده بسته 400 گرمی

نعنا جعفری سرخ شده 400 گرمی

نعنا جعفری سرخ شده 400 گرمی

لوبیا سرخ شده بسته 400 گرمی

لوبیا سرخ شده بسته 400 گرمی

قورمه سبزی سرخ شده بسته 400 گرمی

قورمه سبزی سرخ شده بسته 400  گرمی
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۳۰
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۳۰
دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۳۰
سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۳۰
چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۳۰
پنج شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۳۰
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۳۰