ثبت نام/ورود
جوایز کلاب
تاریخچه امتیازات
امتیاز
امتیازات هر خرید پس از 24 ساعت اعمال می گردد
%5 تخفیف تا سقف 200,000 تومان خرید
« امتیاز مورد نیاز ۲,۰۰۰ »
%5 تخفیف تا سقف 500,000 تومان خرید
« امتیاز مورد نیاز ۳,۰۰۰ »
%10 تخفیف تا سقف 500,000 تومان خرید
« امتیاز مورد نیاز ۵,۰۰۰ »
%20 تخفیف تا سقف 500,000 تومان خرید
« امتیاز مورد نیاز ۸,۰۰۰ »
%25 تخفیف تا سقف 500,000 تومان خرید
« امتیاز مورد نیاز ۱۰,۰۰۰ »
امتیاز
توضیحات
تاریخ

جهت نمایش وارد پروفایل خود شوید.