ثبت نام/ورود

کباب لند

بسته است %10

فلسطین غربی خ مجاهد کوچه 59 مرادی حصاری

شنبه 12:00 تا 16:00 - 19:30 تا 23:00
یکشنبه 12:00 تا 16:00 - 19:30 تا 23:00
دوشنبه 12:00 تا 16:00 - 19:30 تا 23:00
سه شنبه 12:00 تا 16:00 - 19:30 تا 23:00
چهارشنبه 12:00 تا 16:00 - 19:30 تا 23:00
پنج شنبه 12:00 تا 16:00 - 19:30 تا 23:00
جمعه 12:00 تا 16:00 - 19:30 تا 23:00
نظری جهت نمایش وجود ندارد!